Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam Toplumunun yeniden inşası – Mustafa Akça

 

 

Özet

Risale-i Nur’un çeşitli kısımlarında bahis konusu edilen “Üç
Müceddid” ve “İman, Hayat, Şeriat” kavramları; merkezinde Risale-i
Nur’un öngörüleri, yaklaşımları ve çözümlemelerinin olduğu bir
hareketin ve bu hareketten ortaya çıkan bir “şahs-ı manevi”nin
geçireceği üç dönemi ifade eder. İslam toplumlarının yeniden inşa
sürecini içinde barındıran ve Bilim, Felsefe ve Sanat olarak da ifade
edebileceğimiz alanlarla yakından ilgili olan bu konu gerek bireysel
insan hayatında gerekse toplumların hayatında kaçınılmaz olan üç
devreyi izah etmektedir. Bu kavramlar aynı zamanda Risale-i Nur’da
“İman, Hayat ve Şeriat” olarak karşılık bulmakta ve ahirzamanın
büyük tecdit hareketini yüklenecek olan şahs-ı manevilerin geçireceği
evreleri ifade etmektedir. Bu çalışmada müceddit kavramının iman,
hayat, şeriat alanları açısından ifade ettiği anlam ele alınacak ve bu
alanların bilim, felsefe ve sanatla ilişkisi tecdid hareketini yüklenecek
olan şahsi manevilerin geçireceği evreler açısından irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler
Müceddid, iman, hayat, şeriat, bilim, felsefe, sanat, şahs-ı manevi

 

 

 

Abstract

The concepts of “Three Mujaddid” and “Faith, Life, Shariah” that
are mentioned in various parts of the Risale-i Nur; refer to the three
periods of a movement and of an “incorporeal-body” emerging from
this movement in which Risale-i Nur’s predictions, approaches, and
resolutions centered. This issue, which is closely related to the fields
that contain the reconstruction process of Islamic societies and which
we can also express as Science, Philosophy and Art, explains three
cycles which are indispensable in individual human life and in the
life of societies. These concepts are also referred to in the Risale-i Nur
as “Faith, Life, and Shari’a” and they represent the phases of three
different incorporeal-bodies which are of the greatest act of reneweal
in the doomsday. In this study, the meaning of three mujaddids
expressed in terms of belief, life and shari’a fields will be examined.
Keywords: Mujaddid, faith, life, shari’ah, science, philosophy,
art, incorporeal-body