Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ulu’l-Emir mi Erbâb-ı Hal ü Akd’ mi? – Doç. Dr. Cüneyt Eren

 

 

Özet

İlahiyat sahasındaki tartışmalarda kavram karmaşasına dahil
edebileceğimiz kavramlardan biri de ulul-emr’dir. Bu kavramın bazen
ideolojik yaklaşımlarla değerlendirildiği görülmekte, kavrama
ayette kastedilmeyen veya ikincil belki de üçüncül zorlama manaların
yüklendiği anlaşılmaktadır. Tefsir kitapları incelendiğinde ise
bu kavramın ‘liderlik ve siyasi otorite’ yorumu dışında ‘bilgi sahibi
ulema’, ‘dinde fakih olan kimseler’ ‘işlerde başvurulacak kimse’
gibi yorumlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada ‘ulu’l-emr’ kavramı
“erbab-ı hall ü akd” çerçevesinde ele alınmakta, müfessirlerin
bu konudaki yorumlarına yer verilmektedir.
Anahtar Kelimler
Ulu’l-emr, erbab-ı hall ü akd’, itaat, Kuran, sünnet, şahs-ı manevi

 

 

 

Abstract

One of the concepts which can be included to the confusion of concepts
in the field of theology is the executive. Sometimes, this concept
is approached with ideological attitudes and this concept is given a
meaning which is not intended by the Holy Script or it is understood
that the concept is given secondary or perhaps tertiary meanings.
This concept is also commented, additional to “leadership and
political authority” meaning, as “intellectual religious scholars”,
“persons who have deep knowledge of religion”, and “a person
who can be consulted”. In this paper, the concept of “the executive”
is argued in the context of “authorized persons” and interpretations
of this concept in commentaries of Muslim scholars are evaluated.
Key words: the executives, authorized persons, obedience, Holy
Quran, Sunnah, incorporeal-body.