Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Cemaat-Toplum- Devlet İlişkisinin Dindarlık Araştırmaları Bağlamında Değerlendirilmesi – Dr. H. İbrahim Şengün

 

 

Özet

Bu araştırmada Türkiye’nin güncel meselesi olan cemaatlerin
toplum ve devlet açısından yeri ve önemi irdelenmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda; dindarlık algısı, son yıllarda cemaatlere olan güvendeki
eksilme ve neticede cemaatlere mensubiyet oranındaki düşüş,
ilgili literatür incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bilimsel
nitelik taşıyan dindarlık araştırmaları kronolojik olarak verilmeye
çalışılmıştır. Özellikle 2000’li yılların başından 2017 yılına gelindiğinde
cemaatlerin toplum nezdinde olumsuz algılandığına yönelik
bulgulara ulaşılmıştır. Toplum açısından cemaatlerin ne denli
büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bediüzzaman’ın dindevlet-
cemaat-toplum kavramlarının birbirleri ile ilişkisinin nasıl
olması gerektiğini ifade eden sözleri, bu bulgular bağlamında değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Cemaat, toplum, devlet, dindarlık, dinî hayat

 

 

 

Abstract

In this research, it has been tried to examine the place and importance
of the communities which are one group of the current issues in Turkey in
terms of society and government. In this context; The perceptions of religiosity,
the rising lack of confidence in the communities in recent years and
consequently the decline in the membership rate of the communities have
been examined by examining the related literature. Scientific studies on religiousness
have been given in chronological order as far as possible. Especially
in the years from the beginning of the year 2000 to the year 2017, the
findings about the communities being perceived negatively by the society
have been reached. Bediuzzaman’s words expressing how high importance
the communities have got public-wise and how the religion-state-community-
society should be related to each other has been underlined and tried
to be evaluated in the context of these findings.
Keywords
Community, society, state, religiosity, religious life