Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Manevî Medresetüzzehra’dan Maddî Medresetüzzehra’ya – Prof. Dr. Ömer Önbaş – Nahit Topaloğlu

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi’nin Medresetüzzehra projesi, vatan
sathını mektep yapmaya matuf bir imana hizmet modelidir. Fen
ilimleriyle din ilimlerinin mezcedilerek bilginin kuru odun yığını
hükmünden çıkarılıp marifetullaha, amele ve davranışa dönüştürülmesi,
Esmâ-i Hüsna okumalarının her alana yayılması, inkâr-ı
Ulûhiyet temelli materyalist müfredatın olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılarak tevhid eksenli bir eğitim anlayışının yerleştirilmesi
gibi unsurları içinde barındıran Medresetüzzehra çok yönlü bir
eğitim projesidir. Bu makalede Hz. Bediüzzaman patentli, geniş şümullü
ve çok yönlü Medresetüzzehra projesi; farklı zaviyelerden
(müfredat yapısı, ders işleme mantalitesi, dil ve anlatım yönü, yönetim
anlayışı…)-kısa kısa- nazara sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, iman, fenni malumat, Esma-i Hüsna, mana-i
harfî

 

 

 

Abstract

Bediüzzaman Said Nursi’s Medresetuzzehra project is an imitative service
model aimed at making the homeland a school for faith. The Medresetuzzehra
has a concept starting from the meeting of the religious sciences
with the physical sciences to the spreading of Esmâ-i Husna readings
in all fields, to the negation of the negative effects of the denial-based materialist
curriculum.
In this article Hz. Bediüzzaman’s patented, wide-ranging and versatile
Medresetuzzehra Project is summarized from the diffrenet points (curriculum
structure, having class mentality, language and direction of expression,
administrative mentality).
Keywords
Medresetuzzehra, faith, scientific knowledge, Esma-i Husna, meaning
of letter