Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medresetüzzehra Öğretisinde Metodolojik Yaklaşım – Doç Dr. Abdullah Adıgüzel

 

 

Özet

Eğitim; şevk, istek ve gönüllülük işidir. Eğitimde isteksizliğe,
şevksizliğe ve tembelliğe neden olan öğretim yöntemlerinden
kaçınılması ve günümüzde en çok tercih edilen, tartışma, münazara,
temsil, hikâye, örnek olay ve soru cevap gibi öğretim yöntemlerinin
benimsenmesi Medresetüzzehra öğretisinin metodolojik
temelini oluşturmaktadır. Ayrıca olay ve olguları anlamada
akıl yürütme biçimleri olan indüksiyon ve dedüksiyon yaklaşımlarının
yanısıra benzetme ve ilişkilendirme görevini üstlenen
metaforik yaklaşımlar da Medresetüzzehra modelinde öğretim
yaklaşımları olarak yerini almaktadır. Öğretme ve öğrenme
sürecine bireyin aktif katılımını sağlayan bu öğretim yöntemleri,
aynı zamanda bireyin eleştirel, yansıtıcı, oluşturmacı ve yapılandırmacı
düşünme becerilerinin gelişimine önemli derecede
katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan öğretmenin nitelikli, adil,
dürüst ve demokrat bir anlayışa sahip olması, öğrencinin kendini
hür hissetmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi
açısından önemlidir. Eğitimde öğrenciye kazandırılacak
olan bilgi, beceri, tutum ve değerler toplumsal gerçekleri yansıtma
özelliğine sahip olmalıdır. Öğrenci eğitim sürecinde gerçek
hayatın kendisini görmeli, olay ve olgulara vakıf olmalıdır. Bu

amaçla eğitimde proje ve sorun temelli öğretim yaklaşımlarının
etkin olarak kullanılması kalite ve verimliliği artıracaktır. Ayrıca
gelişme ve ilerlemenin önündeki engeller ve bu engellerin üstesinden
gelme yollarına ilişkin telkinler ve tavsiyelerde modelde
önemsenmiştir. Bu bağlamda ders içeriklerinin öğrenci seviyesine
uygun olması, öğretmenin öğrenci seviyesini dikkate alarak
dersini işlemesi Medresetüzzehra eğitim modelinde belirtilen
önemli ayrıntılar olmuştur.
Anahtar kelimeler
Medresetüzzehra, eğitim, öğretim, yöntem, yaklaşım

 

 

 

Abstract

Education is the work of enthusiasm, willingness and volunteering. Teaching
methods that cause reluctance, lack of rigidity and leniency in education
should be avoided. Today, the most preferred way of adopting teaching
methods such as discussion, debate, representation, story, case study
and question and answer constitutes the methodological basis of the Medresetüzzehra.
In addition to the induction and deduction approaches, which
are forms of reasoning in the sense of events and phenomena, the approach
of teaching in the model of Medresetüzzehra in the metaphorical approaches
undertaking the task of analogy and association.These teaching methods,
which provide the active participation of the individual in the teaching
learning process, also contribute significantly to the development of
the individual’s critical, reflective, constructive and constructivist thinking
skills.On the other side, it is stated that the teacher has a qualified, fair, honest
and democratic understanding and that it is important for the student
to feel free and to express his feelings and thoughts freely. The knowledge,
skills, attitudes and values to be gained in education should have the ability
to reflect social facts. In the student education process, real life must
be seen; events and facts should be found. For this purpose, effective use
of project and problem based teaching approaches in education will increase
quality and productivity. In this context, the model and the suggestions
about development and the obstacles in front of the progress and the ways
of overcoming them are considered in the model. In addition, the content
of the course is appropriate to the student’s level, and the process of taking
the course taking into consideration the teacher’s student level has become
an important detail specified in the model of the Medresetüzzehra training.
Keywords: Medresetüzzehra, education, teaching, method, approach