Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra Projesi ve Ezher Üniversitesi – Ahmet Cemil Çökren

 

 

Özet

Bediüzzaman’ın Emirdağ Lahikası kitabında “….Câmi’ül
Ezher’e gitmek istiyordum. Âlem-i İslâm’ın medresesidir diye,
ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat
kısmet olmadı…..” dediği Cami-ül Ezher Üniversitesi’nin ıslahatlarından
sonra dış güçlerin etkisiyle dini ilim seviyesi düşmüş,
özerk (maddi olarak) iken devlete bağımlı hale gelmiş ve eski itibarı
kalmamıştır. Buna rağmen bugün 500 binden fazla öğrencisi
ve 15 bin öğretim üyesi olan bir irfan yuvasından bahsedilmektedir.
Bu yazıda Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra projesi ile Ezher
Üniversitesi çeşitli bakımlardan karşılaştırılacaktır. Birinci bölümde
Bediüzzaman’ın Münazarat’taki projesinin ana çatısı olan 8 ilkeden
bahsedilmektedir. İkinci bölümde Cami’ül Ezher Üniversitesi’nin
yapısı, bölümleri ve tarihçesi anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde
Cami’ül Ezher’in dış güçler tarafında ıslahat adı altındaki deformasyonu
ve dördüncü bölümde ise kısaca bu deformasyonun öncesi
ve sonrası karşılaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Cami’ül Ezher Üniversitesi, Medresetüzzehra, Eğitim, Islahat,
Bediüzzaman

 

 

 

Abstract

Bediüzzaman’s in the book of Emirdag Lahikası”…. I wanted to go to
Câmiü’l-Ezher. I wanted to take a lesson in that blessed medrese because
it was the medreses of Islam. However, after the reforms of the Cami’ül
Ezher University, which he said, “the religion has fallen due to the influence
of foreign powers, has become dependent on the state while being selfgoverning
(financially) and has not got old reputation. Nevertheless, it is
mentioned that there is a lore of 500 thousand students and a lore of 15
thousand teaching members. In order to form the sister Medresetüzzehra
of the Cami-ül-Ezher in materialistic manuscript, the first chapter mentions
the eight main parts of Bediuzzaman’s project in Munazarat which is
the main framework. In the second chapter, the structure, parts and history
of Cami-ül Ezher University are explained. Deformation under the name
of reform on the external forces side of Cami-ül Ezher in the third part and
briefly before and after this deformation in the fourth part.
Keywords: University of Azhar, Medresetuzzehra, Education, Reform,
Bediuzzaman