Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bilimsel Zeminde Müsbet Hareket – Dr. Mehmet Akif Yazıcı

 

 

Özet

Said Nursi’nin “kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek,
başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkîsi ile meşgul olmamak”
olarak tarif ettiği müsbet hareket, aksiyoner anlamda olduğu
kadar fikir zemininde de anlamlandırılabilir. Burada fikir zemini bir
taraftan, meslek olarak araştırma ve fikir üretme ile iştigal eden akademisyen,
düşünür ve araştırmacılar için kitap, makale, seminer,
kongre sunumu vb. ortamları anlatırken, aynı zamanda günümüzde
internetin de yaygınlaşması ile haber, blog yazısı, tweet, video ve
bunların her birine yapılan yorumları da potansiyel olarak içermektedir.
Bu bakımdan fikrî ve bilimsel zeminde müsbet hareketin nasıl
uygulanacağı konusu önem taşımaktadır.
Gerek tamamen teknik anlamda ve dînî tebliğden bağımsız olarak
akademik çalışmalarda kullanılacak olan üslûbun, gerekse insanlara
genel anlamda İslâmiyet ve Kur’an-ı Kerîm’in, özel anlamda
da Risale-i Nur’un meselelerini duyurmak, anlatmak ve onları ikna
etmekte kullanılacak olan üslûbun müsbet harekete uygunluğu,
münazara ve tenkid adabı diyebileceğimiz bir takım prensiplerle
ölçülebilir. Bu adâb ise yine Nursi’nin “Eğer bir meselenin münaza
rasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı
çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun
olsa, insafsızdır.” ifadesinden sarih olarak anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada müsbet hareketin bilimsel ve fikrî zeminde karşılığını
arayarak bir takım düsturlar elde etmeye çalışacağız. Hususen
Nur talebelerinin hem kendi aralarındaki münazara ve müzakerelerinde,
hem de fikren ateist olanlara kadar geniş bir yelpazede çeşitli
maksatlarla yapılan tartışmalarda gözetilmesi gereken hususları,
Said Nursi’nin hayatından (Anglikan Kilisesi’ne karşı tavrı, Risale-i
Nur’u tenkid eden diğer bir kısım hocalara veya mahkeme bilirkişilerine
karşı tavrı gibi) bir takım örnekler üzerinden inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler:
müsbet hareket, münazara, bilim, ikna, isbat

 

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları

Soyut
Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam