Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Kadını ve Said Nursî’nin Refleksi – Atilla Yılmaz

 

 

Özet

Toplumun temel taşı ailedir. Bu sebeple de fesat komiteleri bir toplumu
imha etmek için bu yapıyı bozmaya çalışırlar. Bilhassa Tanzimat’la birlikte
başlayan Batılılaşma gibi eğilimler ve felsefi akımların da tesiri ile alem-i
İslam’ın aile hayatını bozmak adına bir takım girişimler olmuştur. Bilhassa
da ailenin merkezi olan kadını, açık saçıklığa özendirmek için bir taraftan
bazı yarışmalar tertip edilmiş, bir taraftan da işin magazinsellik boyutu
kullanılarak neşriyat organları aktif olarak kullanılmıştır.
Bediüzzaman Hazretleri ise bu tahripkâr girişime karşı tamire çalışmış,
bilhassa aile hayatını tarumar eden, güvensizliği ortaya çıkararak eşleri birbirinden
ayıran tesettürsüzlüğe dikkat çekmiş, tesettürün gayet fıtri olduğunu
asrın fehmine uygun olarak izah etmiştir.
Bizler de bu makalemizde aile hayatını bozmaya çalışan komiteler ve bu
komitelerin girişimlerini ortaya koyup, Bediüzzaman Hazretlerinin de aile
hayatını bir arada tutmak adına ortaya koymuş olduğu önerileri ve ikazları
nazarlarınıza sunmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kadın, aile, modernleşme, iffet, tesettür

 

 

 

Abstract

Family is the cornerstone of society. For this reason, to destroy a society,
corruptioner committees try to disrupt this structure. In particular, with the
influence of tendencies and philosophical movements such as Westernization
that started with Tanzimat reform era, there have been attempts to disrupt
family life in the Islamic world. Above all, on one hand some competitions
were organized for motivating the women to obscenity and on the other
hand women were actively used in the magazine.
Said Nursi worked on repair against this destructive attempt; drawing
attention to the obscenity that separates the spouses and causing to family
breakdown by producing distrust. He explained that modest dress (veiling)
is quite inherent, suitably to the understanding concept of the century.
In this article, we will demonstrate these corruptioner committees and
the initiatives of them whihc try to disrupt family life. In addition, we will
try to present the suggestions and warnings that Bediuzzaman has put forward
to keep family life together.
Keywords: Woman, family, modernization, chastity, veiling