Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hukukun Devlet Tarafından İçselleştirilmesi – Ömer Ergün

 

 

Özet

Bir toplumda iç barışın ve huzurun sağlanması, toplumu oluşturan fertlerin
temel hak ve özgürlüklerine karşılıklı olarak saygı gösterilmesi ile
mümkündür. Bunun yanında devletin de barış ve huzurun devamlılığı açısından
toplumsal sözleşme olarak kabul edilen anayasa ile temel hak ve
özgürlükleri kabul etmesi ve düzenlemesi gerekmektedir. Genel anlamda
gücü elinde bulunduran Devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuka
uygunluğunun sağlanması hukuk devleti olmanın ön şartlarından biridir.
Bu çalışmada ‘Hukukun Devlet Tarafından İçselleştirilmesi’ başlığı altında
devleti oluşturan Yasama, Yargı ve Yürütme organlarının hukuka bağlılığı
hukuk devleti açısından irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hukuk, Hukuk Devleti, Temel hak ve Hürriyetler, Yasama,
Yargı, Yürütme

 

 

 

Internalisation Of Law By The State

 

Abstract

Providing peace in the civil peace in a society is possible by mutual respect
for the fundamental rights and freedoms of the members of society.
In addition, the state should accept and regulate fundamental rights
and freedoms by the constitution, which is accepted as a social contract in
terms of the continuity of peace and tranquility. However, ensuring that all
actions and operations of the State, which holds power in general, are lawful
is one of the prerequisites of being a state of law. In this study, the legislative
commitment of the Legislative, Judicial and Executive Bodies that
constitute the state under the title of internalization of the law by the state
is examined in terms of the state of law.
Keywords: Law, State of Law, Fundamental Rights and Freedoms, Legislation,
Judiciary, Execution

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam