Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Beynin Olgunlaşma Sürecini Avrupa ile tamamlamak ya da Medeniyet-i Suğrâdan Medeniyet-i Kübrâya – Kolektif

 

 

Özet

Ahsen-i takvimde yaratıldığı için insanda, esfel-i sâfilinden a’lâ-yı
illiyîne terakki/tedenni potansiyeli mevcuttur.
İnsana emanet olarak verilen bu potansiyel, ancak işlettirilerek cennete
uygun bir hâle gelebilir. Şeriat, bunu temin için vazedilen ilahî kılavuzdur.
Yaratıcının kelam sıfatından gelen Kur’an-ı Kerim ve kudret sıfatının
tecellisi olan kitab-ı kebir-i kâinat birlikte okunabildiği ölçüde beşerin kemale
yolculuğu devam edecektir. Aslında bu tekâmül meyli, bütün âlem için
de geçerlidir.
Fert, kemale yürüyüşte, akıl-kalp birlikteliğini, ruh-beden uyumunu temine
muhtaçtır.
Bu bağlamda, aklın istikameti, sağ ve sol beynin uyum içinde işbirliğine
bağlıdır. Sağ ve sol beyin arasındaki bu işbirliği; vicdan-akıl, din-bilim, Asya-
Avrupa arasındaki dayanışma ve istişare ile makro ölçeklere aktarılabildiği
nisbette tekâmül zirve yapacaktır.
Asya’yı hakikî terakki ettiren hiss-i dinî, Avrupa’yı ilerleten de bilimdir.
Biri ilahi kitaplara, diğeri kâinat kitabına öncelik vermiş durumdadır.

Gerçek terakki her iki kaynağın birlikte kullanılmasıyla mümkün olacak ve
insanlık saadet-i dâreyne ancak bu şekilde vâsıl olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa, Medeniyet-i Suğra, Medeniyet-i Kübra, Beyin
Gelişimi, Eğitim, Marifetullah

 

 

 

Completion Of The Brain Maturation
Process with Europe or From Small-Scale
Civilization to Substantial Civilization

 

Abstract

Since he is created in the best form (Ahsen-i taqveem) , there is a potential
in the humanbeing to rise up to the most or descend in to the least level.
This potential, which is entrusted to human beings, can only be worthy
of Heaven if good-operated. The Shariah is the divine guide that is set forth
to show the way. How good a man can read the Qur’anic verses from the
word of the Creator with The great book of Universe as the manifestation
of the power of Allah, he can continue his journey to the extent. In fact, this
perfection tendency applies to the whole world.
The individual needs the mind-heart togetherness and soul-body harmony
in this march. In this context, the direction of the mind depends on
the co-operation of the right and left brain in harmony. This cooperation
between right and left brain can achieve the most as well as the solidarity
and consultation between conscience-reason, religion-science, Asia-Europe
works in relation with macro scales.
The sense of religion makes Asia’s true advancement and the science advances
Europe. One has given priority to divine books and the other to the
book of the universe. The real advancement will be gathered by the use of
both sources, and humanity will reach the pleasure in two lives; this and
hearafter.
Keywords: Europe, Little Civilization, The Grand Civilization, Brain development,
Education, Knowing The Holy Creator.