Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Said Nursi’nin Avrupa’ya Bakışına Fıkhî Bir Yaklaşım – Melih Can Daşdelen

 

 

Özet

Yaşadığı dönem boyunca hayatın temel konularına değinen Said Nursi,
bazı esaslarda ayrıma gitmiştir. Felsefe ve şeriat bunlardan ikisidir. Aynı şekilde
Avrupa konusunda da bu ayrımı gerçekleştirmiş, toptancı bir yaklaşıma
girmemiştir. Avrupa’nın ilim, fen, sanat gibi olumlu taraflarının alınmasını
savunurken; ”mimsiz’ medeniyet”in getirdiği sefahat ve günahlar gibi
olumsuz yönleri şiddetle reddetmiştir. Bu bağlamda Maide 51. ayette ifade
edilen “Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin!” emrine farklı bir yorum
getirmiştir. Bu ayetten hareket ederek toptancı bir yaklaşımla bazı kesimlerde
Avrupa düşmanlığı doğmuştur. Avrupa’dan gelen her şey olumsuzlanmıştır.
Günümüzde Avrupa Birliği meselesine bu noktadan bakarak
bu Birliğe girilmesinin ayetin emrine aykırı olacağını düşünenlerin sayısı
az değildir. Bu yazımızda öncelikle Said Nursi’nin Avrupa hakkındaki
genel bakış açısını hatırlatacağız. Ardından bu ayetle ilgili sorulan soruya
verdiği cevabı, Usulü’l-fıkhın bazı kurallarını da ele alıp örnekler vererek
anlamaya çalışacağız. Son olarak da Avrupa Birliği hakkındaki kanaatimizi
belirteceğiz.
Anahtar Kelimeler: Avrupa, dostluk, Avrupa Birliği, Yahudi, Hıristiyan,
usulü’l-fıkıh, emriler ve yasaklar

 

 

 

An Islamic jurisprudencial approach to Said
Nursi’s opinians about europe

 

Abstract

Said Nursi, who touched upon the basic issues of life during his lifetime,
has differentiated on some principles. Philosophy and Sharia are two
of them. In the same way, HE has realized this distinction about Europe
and has not entered into a wholesale approach. While defending the positive
aspects of Europe such as science and art; he strongly rejected the negative
aspects of debauchery and sins brought by civilization. In this context,
He made a different interpretation of Qoranic Verse “O, who believe! take
not the Jews and the Christians for your friends and protectors!” (Food,51).
From this verse, the European animosity arose in some groups through a
wholesale approach. Everything from Europe has been negated.
Nowadays, the number of those who think that accessing this Union will
be against the order of this verse is not few. In this article, we will first remind
the view of Said Nursi about Europe. Then we will try to understand
the answer to the question about this verse by giving some examples of the
rules of Islamic Law and giving examples. Finally, we will talk express our
opinion about the European Union.
Keywords: Erope, Friendship, European Union, Jew, Christian, Islamic
Law, Religious commandments and Prohibitions.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam