Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Türkiye-AB İlişkilerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi – Doç. Dr. Hakan Murat Arslan

 

Özet

Sivil toplum milletlerin demokratik gelecekleri açısından vaz geçilmez
unsurdur. Sivil toplum bilincinin oturtulması ancak sivil toplum kuruluşlarının
müsbet faaliyetleri ile mümkündür. Sivil toplumda; insan hakları, özgür
düşünce ve demokratik yaşam ön plandadır. Avrupa Birliği ve Türkiye
ilişiklerinde olumlu rol oynayan en önemli unsur sivil toplum ve kuruluşlarıdır.
Sivil toplum kuruluşları tarihimizde cemiyetler ve cemaatler de
önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada Bediüzzaman’ın cemiyetçilik ve cemaat
anlayışı ele alınmaktadır. Bu görüşler doğrultusunda da Türkiye sivil
toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği katılım sürecine katkılarının neler
olabileceği üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Sivil Toplum Kuruluşları, Avrupa
Birliği-Türkiye İlişkileri

 

 

 

The Impact of Civil Society Organizations
on Turkey-EU Relations

 

Abstract

Civil society is an indispensable element for the democratic future of
nations. The establishment of civil society awareness is only possible with
the positive activities of civil society organizations. In civil society; human
rights, free thinking and democratic life are at the forefront. The most
important element that plays a positive role in Turkey and the European
Unioniscivil society and organizations. Civil society organizations are perceived
as societies and communities in our history. In the study, it is clearly
stated that Bediüzzaman understands communityism. In line with this
view, assessments has made of what could be a positive contribution to the

process of accession to the European Union as Turkey civil society organizations.
Keywords: The European Union, Civil Society Organizations, the European
Union-Turkey Relations