Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Dil ve İnsan – Taha Zübeyir TAŞITÇI

 

 

Özet

İnsanı mahlukatın en şerefli varlığı olarak tanımlamak diğer anatomik
ve biyolojik tanımlamaların fevkalade üzerindedir. Bu üstünlüğü sağlayan
en önemli unsur hiç şüphesiz dildir. Heidegger’in dediği gibi, “dil varlığın
evidir. ” İnsan da kendi varoluşunu dil aracılığıyla ortaya koyar. Bu sebeple
dilimizi geliştirdiğimiz, güzelleştirdiğimiz, genişlettiğimiz nispette insan
da gelişecek, ahlak ve duygu yönünden güzelleşecektir. Bu çalışmada dil ve
insan ilişkisi çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dil, İnsan, Talim-i Esma, Kelam, Şükür

 

 

 

The Language and The Human Being

 

Abstract

Describing human being as the most honorable being among the creatures
is remarkably above all other -anatomical and biological- definitions.
The most important element that provides this advantage is undoubtedly
‘the language’. As Heidegger says, “language is the home of being”. Human
beings present their own existence through language. For this reason, we develop
our language, beautified, expand, and human beings develop; it transcends
morality and emotion. For this reason, human beings develop as well
as they develop, beautify and expand the language. In this study, the relationship
between language and human beingis discussed in various aspects.
Keywords: Language, human being, education of divine names, word, gratitude.