Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’un Penceresinden İnsanın Rüçhaniyetine Bir Bakış – Dr. Cafer KAYSİCİ

 

 

Özet

Bu çalışmamızda, insanın diğer mahlukata karşı üstünlüğünü ve onu
bu üstünlüğe taşıyan sebeplerden bazılarını inceledik. Başlığından da anlaşılacağı
üzere bu konu Risale-i Nur’un insana ve onun rüçhaniyetine bakışıyla
sınırlı tutulmuştur. Risale-i Nur’da insan ve onun mahiyetiyle ilgili
zikredilen bir kısım ayetlerden mülhem olarak ele aldığımız bu konuda,
insanın rüçhaniyetine sebep teşkil eden; insanlığa Kur’an’ın nüzûlü, Hz.
Muhammed’in insanların arasından çıkması, insanın ilahi isimlere ayna olması,
talim-i esma kabiliyetine sahip olması, insanın akıl sahibi bir varlık
oluşu gibi hususlar ışığında konu ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Kainat, Esma-i İlahiye, Beka, Meylü’t-taharri,
Meylü’l-tekamül, Meylü’t-terakki, Rüçhaniyet

 

 

 

The Superiority of Human Being To All Others
From The Way Rısale-i Nur Follows

 

Abstract

In this study, we examined the superiority of man against the other
creature and some of the reasons that brought him to this superiority. The
frame is limited to the view of the Risale-i Nur in terms of man and his superiority.
In this article that we wrote with reference to some Quranic verses
dealed in the Risale-i Nur referring to the human and its nature; we have
some references to the basics of humanity’s superiority to other creatures,
like Quoran’s addressing to mankind, human being’s being a mirror to divine
names of Allah, his ability to learn the meanings of divine names and
his being a rational creature.
Keywords: Human being, Universe, The Divine Names, Beka, Ambition to
Search, , Ambition to Advance, Ambition to Progress, Superiority,