Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ruhun Mahiyeti ve İyi-Kötü Kavramları – Furkan EKİZ

 

 

Özet

İnsan, kendi bağlamında iki farklı değerlendirmeye tabi tutulmuş bir
canlı formudur. Bunlardan ilki fizik, diğeri ise metafizik bağlamıdır. İnsanı
fizik olarak tanımlamak kolaydır. Acaba insanın metafizik bağlamı için neler
söylenebilir? Tam olarak metafizik tanımı yapılabilir mi?
Ruh, nefis, vicdan, irade vb. gibi kavramlar kendileri maddi olmamakla
beraber, maddi yönü olan ve adına “insan” denen formun temel yapısını
oluşturmaktadır. İnsanın tüm evrenle ve Yaratıcısı ile olan ilişkisini, yalnızca,
bu unsurları bir bütün içinde incelendiğimizde görebilmekteyiz.
Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen insan ile materyalistlerce tanımlanan insan
arasındaki farklara baktığımızda görüyoruz ki Kur’an insanın beşerî dediğimiz
fiziki boyutuyla birlikte manevi boyutunu da vurgulamaktadır. İnsanın
maddi boyutunu anlamada elbette bilimin de katkısı vardır. Ancak bilimi
sahiplenmeye kalkan materyalist felsefenin insanın mana ve amaç boyutunu
ihmal ve hatta reddettiğini görmekteyiz. Maddesi itibariyle “bilim”
bağlamında ele alınan “insan”ı hakiki manasıyla kavrayabilmek ve doğru
anlayabilmek için Yaratıcısının ona verdiği yönü gösteren vahiy ve bilhassa
Kur’an çerçevesinde değerlendirmek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Ruh, metafizik, ahlak, fazilet, vicdan, yaratılış

 

 

 

Human being; From Individual to Society,
From Society to Individual

 

Abstract

Human is a living form that has been subjected to two different evaluations
in its context. The first one is physics and the other is metaphysical
context. If we define it as physics: ley From mammals, two hands, two
feet, two feet on a steep, wandering and thinking ability, language, verbally
agreed, the most advanced living creature. Iki In fact, this definition of human
beings, although not fully summarized physical It offers sufficient information
in the context. What can be said about the metaphysical context?
Can exactly the definition of metaphysics be made? Here I think it would
be appropriate to talk about some of the concepts related to these questions.
Spirit, exquisite, conscience, will, etc. Although the concepts are not material,
they form the basic structure of a material form. We get results when
we examine the relationship of human with the whole universe and these
contexts only in a whole. Why is that? The answer to this question determines
what you can do with the rest of a person whose spirit is separated
from the body. Considering the differences between the human being mentioned
in the Qur’an and the human being defined today, we take the approach
dimension of the Qur’an as the basis. The law of Allah (c. C) emphasizes
the human’s physical dimension and spiritual dimension. But in science
we cannot see this, but we cannot do it in science with ingenuity in understanding
its material dimension. Therefore, it would be more accurate to
evaluate human beings in the context of Qur’an-Science.
Keywords: Spirit, metaphysics, morality, virtue, conscience, creation

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam