Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İnsanlık Onuru – Dr. Ömer ERGÜN

 

 

Özet

Bu makalede öncelikle insan onuru kavramının anlamı ve önemi belirlenmeye
çalışılmıştır. İnsan onuru, insanın değerini ve bu değere diğer insanlar
tarafından da saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan bir kavramdır.
İnsanın diğer canlılardan farklı olarak, ek özelliklerinin olması onu diğer
canlılardan üstün ve değerli kılmaktadır.
Günümüzde insan onuru kavramı, insanlar arasında ayrımcılığa karşı,
tüm insanların eşitliğini ifade eden, temel hak ve özgürlüklerin alt yapısını
oluşturan referans bir kavram olarak görülmeye başlanmıştır.
Bu anlamda önemine binaen Uluslararası Sözleşmelerde ve ulusal mevzuatta,
insan onuru kavramı düzenlenmiştir. İlgili metinlerde, Onur kavramının
tanımı yapılmamakla birlikte, insanın doğuştan gelen “değerine”
vurgu yapılmakta, insanların birinin diğerinden üstün olmadığına ve insanlar
arasında ayrımcılık yapılmamasına ilişkin, düzenlemeler yapılmaktadır.
Türkiye’de de insan onuruna ilişkin özellikle son dönemlerde Anayasa’da
ve Kanunlarımız da düzenlemeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Onuru, İnsanlık Onuru, Bireysel Onur, Kollektif
Onur, İnsanın Değeri, Uluslararası Sözleşmeler.

 

 

 

Human dignity

 

Abstract

In this article, first of all, the meaning and importance of human dignity
is tried to be determined. Human dignity is a concept that emphasizes the
value of human beings and that this value should be respected by others. Unlike
other living things, human being has additional features that make him
superior and valuable than other living things.
Today, the concept of human dignity has started to be seen as a reference
concept against discrimination among people, expressing the equality
of all people and constituting the infrastructure of fundamental rights and
freedoms.
Due to its importance in this sense, the concept of human dignity has
been regulated in the International Conventions and national legislation.
In the related texts, although the definition of the concept of Honor is not
made, emphasis is placed on the innate “value insan of human beings, and
regulations are made to ensure that people are not superior to each other and
that there is no discrimination among people.
Our arrangements in Turkey in recent years, especially in the Constitution
and the Law on the human dignity pleasing arrangements have been
made.
Keywords: Human Dignity, Individual Honor, Collective Honor, Human
Value, International Conventions.

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları