Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam Kardeşliği ve Hukuk – Doç Dr. Tahir MURATOĞLU

 

 

 

Özet

Müslüman toplumların karşı karşıya bulunduğu iç çekişme ve çatışmalar
İslam kardeşliği üzerinde daha çok düşünülmesi ve yoğunlaşılması ihtiyacını
ortaya çıkarmaktadır. İslam kardeşliği yoluyla mü’minler arasında
kardeşlik benzeri bir ilişki kurulmuş ve bu ilişkinin çerçevesi İslam hukukunun
asli kaynakları olan Kur’an ve sünnet ile çizilmiştir. Kardeşliğin farklı
boyutları vardır. Hukuk ile ilgili boyut daha çok devlet idaresine hitap etmektedir.
Zira hukukun konusunu oluşturan hukuk kuralları hakim güç tarafından
kabul ve tatbik edilen kurallardır ve İslam kardeşliğini tesis etmek
de en başta hakim gücün görev ve yetkisine girmektedir.
İslam kardeşliği mü’minler arasında kurulan, maddi ve manevi tezahürleri
olan bir ilişkidir. Bununla birlikte İslam kardeşliği başka dinlere mensup
olan kişilere kötü muamelede bulunulabileceği veya onların haklarının
gasp edilebileceği anlamına gelmez.
Müslüman toplumlarda karşılaşılan sorunların büyük kısmı Müslümanlar
ile gayrimüslimler arasında değil, Müslümanların kendi aralarında
cereyan etmektedir. Bu sorunlar gerek yaradılıştan kaynaklanan farklılıklardan
gerekse insan iradesi sonucunda meydana gelen düşünce veya uygulama
farklılıklarından kaynaklanmaktadır. İslam hukukunun temel kaynakları
olan Kur’an ve Sünnette mü’minler arasında ortaya çıkabilecek bu tür
çekişme ve çatışmalarda ne şekilde hareket edilmesi gerektiği açıklanmıştır
Anahtar Kelimeler: İslam kardeşliği, hak, hukuk, adalet, gayrimüslimler

 

 

 

Islamic brotherhood and law

 

Abstract

The internal conflicts faced by Muslim societies raise the need for more
reflection and concentration on the Islamic brotherhood. Through the Islamic
brotherhood was established a brotherly relationship between the believers.
The framework of this relationship was determined by the Qur’an
and the Sunnah, the main sources of Islamic law. There are different dimensions
of brotherhood. The legal dimension is directed primarily to the state
administration. Because the rules of law that are the subject of the jurisprudence
are accepted by the ruling power and the establishment of the Islamic
brotherhood is primarily the duty and authority of the ruling power.
The Islamic brotherhood is a relationship between believers with material
and spiritual manifestations. However, the Muslim brotherhood does not
mean that people belonging to other religions can be mistreated or usurped.
Most problems in Muslim societies do not occur among Muslims and
non-Muslims, but among themselves. These problems arise both from the
differences that arise from creation and from the differences in thought or
practice that result from human will. The main sources of Islamic law, the
Qur’an and the Sunnah, explain how to act in such conflicts that can occur
between believers.
Keywords: Islamic brotherhood, rights, law, justice, non-Muslims.