Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâm’da Uhuvvet – Abdülbâkî ÇİMİÇ

 

 

Özet

İman, bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad
rabıtalarını tesis eder. Bu rabıtalar uhuvveti de temin eder. İnsan olarak,
Allah’ı bilen mü’minlerin de ittifak ve ittihad etmesi gerekiyor. Müslümanlar
arasında esmâ-i hüsnâ adedince bir birler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti
iktiza ediyor. Böyle ebedî bir uhuvveti te’sis eden ve duâlarıyla birbirine
her daim yardım eden ehl-i imân uhuvvete, ittihada ve muhabbete mecburdur.
Bu yazıda İslam’ın kardeşliğe verdiği önem Risale-i Nur’un ortaya
koyduğu kardeşlik anlayışı çerçevesinde ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslâm kardeşliği, Uhuvvet, İhlas, Ubudiyet, Muavenet,
İttihad.

 

 

 

Brotherhood in Islam

 

Abstract

Faith establishes a genuine brotherhood, liaison, relationship and unity
ties among all things. These ties also provide brotherhood. As a human being,
believers who know Allah must also ally and unionize. Among the Muslims,
There are many reasons as far as for God’s beautiful names that necessitate
the brotherhood, affection and unity. The People of faith, who aids to
eachother with prays are obliged to brotherhood, unity and affection. In this
article, the importance Islam attaches to brotherhood is discussed as it is discussed
in the Risale-i Nur.
Keywords: Islamic Brotherhood, Brotherhood, undisguised belief, Worship,
Solidarity, Unity

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam