Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Tıp, Sanat ve Estetik – Yasemin YAŞAR

 

 

Özet

Tıbbın uygulanması dört temel olguya dayanır. Bunlar; bilgi, mantık,
sezgi ve insanlıktır. Duyarlı hekim, bilgi ve mantığını ilimle, sezgi ve insanlığını
sanatla yoğurur ve yüceltir.
Bir hekim hastasının klinik verilerine değer atfettiği kadar onun bakışlarındaki
hüzne de değer atfetmelidir. İnsanın iskeletini, anatomisini tanıdığı
kadar onun özünü de tanıması gerekir. Bu yüzden iyi bir hekim sanatçı
yanının da kuvvetli olduğu bir hekimdir. Sanat da insanın kemalatına bir
araç olmalıdır. Bu hem bilimsel, hem insani kemalatı sağlayacaktır. Bediüzzaman
Said Nursî, asrın hekimi olarak manevî hastalıkları tedavi ederken
sanat-ı ilahiyeye nazarları çevirterek tedavi etmiştir.
Bu makalede Bediüzzaman Said Nursî’nin tıbba yaklaşımının temel
özellikleri, tarihi süreçte hekimlik ve sanatın, hekimlik ve felsefenin iç içeliği
ve sanatın tıp bilimine katkıları anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hekim, sanat, Sanat-ı İlahi, estetik

 

 

 

Medicine, art and aesthetics

 

Abstract

The application of medicine is based on four basic facts: Knowledge, logic,
intuition and humanity. A sensitive physician kneads and glorifies his
knowledge and logic with wisdom, and kneads and glorifies his intuition
and humanity with art.
A physician should pay attention to the sadness of his patient as well as
to his clinical data. He must recognize the essence of his patient as well as
patient’s skeleton and anatomy. Therefore, the artist side of a good physician
should be strong. Art should be a tool for the perfection of the man. This
will provide both scientific and human perfection. Bediuzzaman Said Nursi
treates the spiritual diseases as the physician of the century by canalising the
attentions to the art of God.
In this article, the main features of Bediuzzaman Said Nursi’s approach
to medicine, confluencing medicine and art, medicine and philosophy in
the historical process and the contributions of art to medical science are explained.
Keywords: Physician, art, Divine Art, aesthetics

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam