Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ailenin Var Oluş Gayesi ve İnsanlığa Sundukları – Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL

 

 

Özet

Tarihi süreç içinde ailenin yapısında, şeklinde, boyutlarında ve işlevlerinde
bazı değişimler olmasına rağmen kendi kutsal ve fonksiyonel yapısını
korumayı başarmıştır. Said Nursî, ailenin insanlar için bir cennet işlevini
gördüğünü, objektiflik ve evrensellik kavramlarının ailenin özünü oluşturan
temel unsurlar olduğunu belirtir. Bu bağlamda ailenin çeşitli işlevler
üstlendiği bilinmektedir. Aile biyolojik işlevi ile insan neslinin devamını
hedeflerken, psikolojik işlevi ile bireye bilişsel ve duyuşsal doyum sağlama,
sevgi gösterme ve saygınlık kazandırma çabası içerisindedir. Aile, toplumsal
işlevi ile bireyin güvenliğini ve sosyalleşmesini sağlamanın yanı sıra aidiyet
duygusunu geliştirme ve çevre edindirmeye çalışmaktadır. Bireyin ilk
eğitiminin ailede başlaması ailenin eğitim işlevinin önemini vurgulamaktadır.
Nursî, ben şefkat dersini çocukluğumda annemden hikmet, intizam
ve nizam dersini babamdan aldım diyerek, ailede duyuşsal alan öğrenmelerinde
annenin ve bilişsel öğrenme alanında ise babanın etkili olduğunu belirtmektedir.
Küçük yaşta ailede alınan bu eğitimler bireyin bütün yaşamı
boyunca alacağı eğitimin çekirdeğini oluşturmaktadır. Okulöncesi dönemde
çocuklara verilen eğitimin bundan sonra verilen tüm eğitimlerden daha
etkili olduğu tüm eğitim otoritelerince kabul görmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aile, eğitim, birey, işlev, insanlık, toplum

 

 

 

The Family’s Purpose Of Existence And Offers To Humanity

 

Abstract

There have been some changes in the structure, shape, dimensions and
functions of the family during the historical process. Despite this, it has
managed to preserve its sacred and functional structure. Thus, Nursî states
that the family functions as a paradise for people. Nursî states that the concepts
of objectivity and universality are the basic elements that form the essence
of the family. In this context, it is known that the family undertakes
various functions. The family aims at the continuation of the human generation
with its biological function. With its psychological function, the family
tries to provide cognitive and affective satisfaction to the individual, to
show love and to gain dignity. In addition to ensuring the safety and socialization
of the individual with its social function, the family tries to develop
the sense of belonging and acquire an environment. The beginning of the
primary education of the individual in the family emphasizes the importance
of the educational function of the family. Nursî, I learned the lesson of
compassion from my mother and the lesson of wisdom, order from my father.
He states that the mother is effective in learning affective domains in
the family, and the father is effective in cognitive learning. Of course, these
trainings received in the family at a young age constitute the core of the education
that the individual will receive throughout his life. Education given
to children in the preschool period is accepted by all education authorities to
be more effective than any education given after that.
Keywords: Family, education, individual, function, humanity, society