Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Demokrasisi ve İstanbul Sözleşmesi; Eşcinsellik ve Pozitif Hukuk Teorisi – Mustafa Eren BOZOKLU

 

 

Özet

Çağımızın en çarpıcı ve en cesur söylemlerinden birisi, herhalde, genel
olarak değerlerin, düşüncelerin; kabul, paradigma, inanç ve kültürlerin
eş düzeyde değerli olduklarının savunulmasıdır. Bireyler her türlü dini
ve toplumsal değeri sosyal medya üzerinden tartışabilmekte, kişisel görüşlerini
ifade edebilmektedirler. Ancak sosyal medyanın ilmî veya bilimsel bir
tartışma ortamı olmaktan uzak olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal
medya, her katılımcının kendi değerlerini paylaştığı, beğenilerini sunduğu,
yargılarını savunduğu ve inançlarını anlattığı bir ortam halini almıştır. Burada
dikkat çeken bir durum şudur ki bu değerler ve yargılar paylaşımının
(değerler demokrasisinin) yükselen karakterleri insanlık tarihinin temel argümanları
değil; kınanmış, itilmiş, taşlanmış, günah olarak vasıflandırılmış
marjinalitelerdir.
Artık her türlü dinî değer, inanç, kültür, cinsiyet, politika aynı değerlikte
olup eşittirler. Değerler insandan bağımsız şekilde bir kişi veya odak tarafından
ona sunulmak ve dayatılmak durumunda olamazlar; bütün bunlar
insan olarak bireyin tekelindedir ve o nasıl isterse öyle şekilleneceklerdir.
Dolayısıyla artık insanı aşan bir değerler hiyerarşisinden değil; onun ürettiği
değişkenler olarak değerler demokrasisinden bahsetmek daha doğrudur.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Sözleşmesi, Değerler Demokrasisi, Eşcinsellik,
Pozitif Hukuk Teorisi, Birey

 

 

 

Democracy Of Values And Istanbul Conventıon; Homosexuality And The Positive Law Theory

 

Abstract

Perhaps one of the most striking and courageous discourses in our age is
that values, thoughts, acceptances, paradigms, beliefs and cultures are equally
valuable. Individuals can discuss all kinds of religious and social values on
social media and express their personal views. However, it does not go unnoticed
that social media is far from being a scientific discussion medium.
Social media has become an environment where each participant shares his
values, presents his likes, defends his judgments and expresses his beliefs.
A striking situation here is that the rising characters of this sharing of values
and judgments (values democracy) are not the basic arguments of human
history; they are the marginalities that have been condemned, pushed,
stoned, qualified as sin.
Now all kinds of religious values, beliefs, cultures, gender, politics are
equally valuable and equal. Values cannot be presented and imposed by a
person or focus independently of the person; all of these are monopolized
by the individual as human being and they will be shaped however he wishes.
Therefore, there is no longer a hierarchy of values that transcends human
being; it is more correct to talk about a democracy of values made of variables
produced by the person.
Keywords: Istanbul Convention, Democracy of values, Homosexuality,
The positive Law Theory, Person