Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Siyasetin Kadına Bakışı – Prof. Dr. Ahmet BATTAL

 

 

Özet

Kadın ve aile konusu kültürel kodlarla ve dolayısıyla dinle doğrudan ve
geniş biçimde ilgilidir. Aynı şekilde ve aynı sebeple siyasetin de ana gündem
konularından biridir. Ancak dinî ve kültürel yönü sebebiyle siyasetçilerin
net fikir sahibi olamadığı ve fikirlerini beyan etmekten kaçındığı bir
alan durumundadır.
Bu sebeple öncelikle siyasi akımların temsilcileri durumundaki partilerin
bu konulardaki fikirlerini net şekilde ifade etmeleri beklenir. Ancak bunun
için de konuyla ilgili ana yaklaşımların ve ön kabullerin neler olduğu
ortaya konulmalıdır.
Kültürel ve dinî değerleri muhafaza etmek gerektiğini düşünen muhafazakar
siyasetçilerin, hangi partide olurlarsa olsunlar; cinsellik, kadın ve aile
gibi konulara bakış yönünden marjinal ve radikal çizgiye kaymaları oldukça
zordur. Ancak uyanık ve dikkatli davranmadıkları takdirde, bilhassa “özgürlük”
gibi şirin kavramları istismar eden kötü niyetli ve marjinal baskı gruplarının
etkisi altında kalmaları ve yanlış yönlendirme sonucunda yöntem ve
hedef şaşkınlığına düşürülmeleri mümkündür.
Bilhassa İstanbul Sözleşmesi üzerinden yaşanan tartışmalar, muhafaza
edilmesi gereken değerleri korumada ve millet iradesini temsilde asıl sorumlu
mevkiinde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kanun yapma ve
uluslar arası sözleşmeleri denetleme/onaylama faaliyetleri yönünden pasif
kalmasının ne kadar büyük risklere yol açabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Aile, TBMM ve Siyaset, Medeni Kanun, Pozitif Ayrımcılık, Neslin Korunması, Ana babayı bilme hakkı, İstanbul Sözleşmesi.

 

 

 

The Outlook Of The Politics On Women

 

Abstract

The phenomenon of women and family is related with cultural codes
and consequently with religion directly and extensively. Likewise and for the
same reason, it is also one of the main topics of the politic agenda. However,
due to its religious and cultural aspects, it is an area where politicians do not
have a clear idea and avoid expressing their opinions.
For this reason, first of all, parties that are the representatives of political
movements are expected to express their opinions on these issues clearly.
However, for this, the main approaches and pre-assumptions on the subject
should be revealed.
Conservative politicians who think that cultural and religious values
should be preserved, regardless of their party; It is very difficult for them to
shift to the marginal and radical line in terms of looking at issues such as
sexuality, women and family. However, if they are not vigilant and careful,
it is possible for them to be under the influence of malicious and marginal
pressure groups that exploit the “cute” concepts such as “freedom” and to
be confused on the method to be used and target as a result of misdirection.
Especially the discussions over the Istanbul Convention have shown that
how big risks can be caused by, as the first responsible in charge of protecting
the values that need to be preserved and to represent the will of the nation,
The Turkey’s Grand National Assembly’s remaining passive in terms of
law making and supervision / approval activities for the international conventions.
Keywords: Women, Family, The Grand National Assembly of Turkey and Politics, Civil Law, Positive Discrimination, Protection of Generation, Right to know the parents, Istanbul Convention.