Posts by Bediüzzaman Said Nursi

 
 • Risale-i Nur’da “Eğitim”

  Van’da bulunduğu vakit, merhum Vali Tahir Paşa, Avrupa kitaplarını tetebbû ederek, kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi de yeni konuşmaya başladığı halde, cevabında tereddüt etmezdi. Birgün […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve “Popüler Kültür”

  İkinci Sual: Sen eskide şarktaki bedevî aşâirde seyahat ettiğin vakit onları medeniyet ve terakkiyâta çok teşvik ediyordun. Neden kırk seneye yakındır medeniyet-i hâzıradan "mimsiz" diyerek hayât-ı içtimâiyeden çekildin, inzivâya sokuldun? […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Türk Müslümanlığı”

  Dördüncüsü: İslâmiyetle eskiden beri imtizaç ve ittihad eden, ciddî dindar ve dinine samimî hürmetkâr Türklük milliyetine bütün bütün zıt bir surette, frenklik mânâsında Türkçülük namıyla, tahrifdârâne ve bid’akârâne bir fetvâ […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Osmanlı ve Tarih Yorumu

  Hürriyete hitâp Ey hürriyet-i şer’î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun, benim gibi bir şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, ben ve umum […]

   
 •  
 • “Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”

  Meşrutiyet ve kanun-u esasî işittiğiniz mesele ise, hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir; hüsn-ü telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz Meşrutiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz. Divan-ı Harb-i […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Hizmet Metodu

  Müceddid-i Elf-i Sânî İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârukî ders verirken diyordu: “Bütün tarikatların en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişâfıdır.Ve birtek mesele-i imaniyenin vuzuh ile inkişâfı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır.” Hem, […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Ehl-i Beyt”

  İkinci Nükte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz’î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz’î […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Modernleşme”

  On üç asır evvel Şeriat-ı Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’-ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Dîvân-ı Harb-i Örfî, s. 65. Biz millet-i […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Dünyevileşme”

   
 • Risale-i Nur’dan Seçmeler

   
 • Risale-i Nur’da "Hoşgörü" Ölçüleri

   
 • Risale-i Nur’da Ordu ve Asker