Posts by İlyas Üzüm

Dr., TDV İslam Araştırmaları Merkezi

 
 • Kültürel Kaynaklarına Göre Alevi İnançları ve İbadet Anlayışları

  X yüzyıldan itibaren Türklerin İslamı kabul etmeye başlamasıyla birlikte yarı göçebe hayatı yaşayan muhtelif oymakların yeni din ile birlikte daha önce mensup oldukları değişik din anlayışlarını mezcetmesi demek olan Alevilik […]

   
 •  
 • İslam’da Devlet Yönetiminin Yeri

  İslam’da devlet yönetimi konusuyla ilgili, Kur’ân ve hadislerdeki temel yaklaşımlar, devlet kavramının erken dönemlerdeki anlaşılma biçimi, Hicretten sonra kurulan Medine site devletinin özellikleri, devleti oluşturan fertlerin siyasi üyelik şuurlanmaları, yasama, […]

   
 •  
 • San’atın İtikâdî Boyutları

  Arapça’da bir şeyi meydana koymak, iş yapmak, amel etmek, oluşturmak anlarındaki sun’u kökünden gelen san’at1 Türkçe’de insanların zeka ve tecrübe ile kazandıkları bilgi ve maharet sayesinde yaptıkları iş manâsındadır.2 Bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Kerim’deki Kıssaları Anlamaya Yönelik Metodu

  Yunus Peygamberin Kıssası Örnekliğinde Sözlükte olay, haber, söz, hikaye, anlatım gibi manalara gelen kıssa kelimesi1 tefsir ıstılahı olarak Allah’ın Kur’an-ı Kerim’den geçmiş ümmetler, peygamberler ve salih kullarla ilgili verdiği bilgi […]

   
 •