Posts by Mahmut Kaplan

Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

 
 • Tazarru’nâme’den Münacat’a Yakarış Üslubu

  The Begging Style from Tazarru’nâme to Münacat Türklerin İslam dinini kabul etmelerinden sonra meydana getirdikleri edebiyatın önemli türlerinden bir münacattır. Genel olarak divan ve mesnevilerde tevhidden sonra yer alan münacatlar, […]

   
 •  
 • Aşk Redifli Gazellere Göre Klasik Türk Şiirinde Aşk

  Love in the Classical Turkish Poetry According to the Ghasals with the Rhyme of Ask Aşk, bütün dünya edebiyatlarının başlangıçtan itibaren en vazgeçilmez temalarından biridir. İnsanoğlunun yaratılışından itibaren en yoğun […]

   
 •  
 • Şair Gözüyle Adalet ya da Kaside ve Nasihat-Namelerde Adalet Kavramına Dair

  Justice from the Point of View of a Poet or on the concept of Justice in the Qasida’s and Books for Mirror-for-Princes Hayatı bütün cepheleriyle kuşatan eski edebiyatımızda, özellikle şiirimizde, […]

   
 •  
 • Bir Şairin Barışa Teşekkürü —Nâbî’nin Sulhiyye Kasidesi—

  17. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin yenilgilerle tanıştığı talihsiz bir dönemdir. Bu yüzyıl, yükselişin sınırlarını zirveye taşıyan cihangir devletin sarsıldığı, yenilmezliğinin kuşku uyandıracak boyutlara vardığı yüzyıldır. Osmanlı Devleti, Fazıl Ahmed Paşa zamanında […]

   
 •  
 • Divan Şiirinde Musiki

  Güzel sanatlar içinde hemen her insanın ilgisini çeken musiki, divan şairleri için de çok önemlidir. Özellikle divanlarda musiki terimleri, beste ve çalgılar tevriye ve tenasüp yapmak amacıyla kullanılmıştır. Geçmişin dünyasında […]

   
 •  
 • Divan Şiirinde Hazret-i Muhammed

  Türklerin İslam dinini kabul etmeleriyle yeni bir veçhe kazanan edebiyatta Hz. Muhammed temel kaynaklardan biri olmuştur. İslam medeniyeti dairesinde başlangıçtan itibaren meydana getirilen her tür ve biçimdeki edebî eserde, mutlaka […]

   
 •