Posts by Mehmet Çelik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi.

 
 • Tarihin tekerrürü yahut milliyetçilikten etnik vandalizm’e

  "Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, Nihâyet kabirleri ziyaret ettiniz." Kur’ân-ı Kerim,102/1-2. Kader ve determinizm arasındaki bağ yeterince incelenmemiş ve ele alınmamıştır. Bununla birlikte kaderin çoğu zaman determinizmi parçaladığı […]

   
 •  
 • Kültürün Şer’î Muhâsebesi

  Kültür kavramını karşılamaya çalışan birçok tarif yapılagelmiştir. Bazıları, "kültür"ü bir kişiyi ötekilerden ayıran bilgi, görgü birikimi, kimisi ise belli bir alana has geniş bilgi birikimi, kimisi ise muayyen bir etkin […]

   
 •  
 • Tasavûf ve cihâd

  Tasavvuf ehli, cihada zahirî ve batınî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Başka bir deyişle "cihad-ı asgar" ve "cihâd-ı ekber." Tasavvufi ıstılahta cihâd, sâlikin nefsini kayıt altına alıp ona hükmetmek için vermiş […]

   
 •