054. Sayı | Bahar 1996 | Çağdaş Kur’an Yorumu

 
 • Kur’ânî Bir Bilim Arayışı

  Firavun’un sihirbazlarına karşı asâ-yı Musa Bilim ve düşünce dünyasına rengini seküler bir anlayışın verdiği; düşünce ve bilim metodlarını ve kavramlarını seküler kalıpların şekillendirdiği bir ortamda, inananlar ciddi bir problemle karşı […]

   
 •  
 • İbn-i Rüşd ve Bedîüzzaman’da Tabiat ve Tevhid

  Bedîüzzaman’ın tevhid görüşü üzerinde ısrarla durulması gerektiği düşüncesindeyim. Profesör Şerif Mardin hocayla başlayan Bedîüzzaman’a Newtoncu Mekaniği İslamileştirme misyonu yükleme eğilimi yeni taraftarlarla yaygınlaşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerinin düzenlediği […]

   
 •  
 • Malik Bin Enes

  Medine İmamı" olarak da anılan, dört büyük müçtehidden biri olan Malik bin Enes Hazretleri, İslam hukukunun fıkıh alanında yetiştirdiği, içtihad-ı fıkhîsini dayandırdığı kaynakların farklılığıyla dikkati çeken, fıkıh alanında en eski […]

   
 •  
 • Ebu Hanife (699-769)

  Künyesine nisbetle anılan mezhebin kurucusu olup, asıl adı Nu’man bin Sabit’tir. İmâm-ı A’zam lakabı ile tanınmaktadır. Aslen İran’lı olan Nu’man bin Sabit, ilk önce Kûfe’de Kur’an’ı hıfzetti; Arapçanın o zaman […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Çağdaş Kur’an Yorumu

  Takarrür etmiş usuldendir: Akıl ve nakil tearuz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil te’vil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş: Kur’an’ın her bir tarafında […]

   
 •  
 • Abdülaziz Bayındır İle Mülakât

  İslam tarihi Kur’an-ı Hakim’in gerçek tefsirini ortaya koymak isteyen alimlerin çabalarına ve bu sayede Kur’anı anlatan sayısız eserlerin vucuda gelmesine şahit olmuştur. Kur’an’ın nazil oluşundan günümüze kadar her çağın şartlarına […]

   
 •  
 • Abdülkadir Badıllı İle Mülakât

  Risale-i Nur’lar İslami eserlerden hangisine göre tasnif ve telif edilmiştir? Bir tefsir sayılabilir mi? Yoksa kelam kitabı mıdır? Risale-i Nur’lar, İslami eserlerden hiç birisine göre tasnif veya te’lif edilmiş değildir. […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an

  İ’câz kavramı ve tanımı İ’câz: Bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. Sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. İ’câzü’l-Kur’ân ise; Mahlukatı onun gibi bir […]

   
 •  
 • Cihad Ayetine Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı

   
 • Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Kur’ân’ın Mucizeliğini Açıklama Metodu

   
 • Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Kerim’deki Kıssaları Anlamaya Yönelik Metodu

   
 • Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı