054. Sayı | Bahar 1996 | Çağdaş Kur’an Yorumu

 
 • Kur’ân’da Zikir Kavramı

  Zikir" kelimesi lügatta "zekera-yezkuru-zikran-tezkâran ve zükran" kalıbından gelmektedir. Cemîsi "zükûr" olan "ez-zikr" kelimesi, bir şeyin anma, telaffuz etme, şeref, şöhret, şân, sitâyiş, namaz, dua ve niyâz-ı İlâhî, Kur’an’ı Kerîm, Kur’an’ı […]

   
 •  
 • Çağdaş Kur’an Yorumu

  Kur’an’ı Kerim bütün insan tabakalarına hitap eden, her asırda yaşayan insanları aydınlatıp her şart altında yol gösteren hükümleri ile ondört asırdır müslümanların kalpi ruh ve akıllarını kemâle sevketmektedir. Cenab-ı Hakkın […]

   
 •  
 • Kayyûmiyet ve Esir Maddesi

  Kâf-Nûn Fabrikası İzlenimleri Muazzam bir kâinatta yaşıyoruz. Mikroplardan dev gezegenlere, katı ve yoğun maddelerden akışkan, şekilsiz ve latif maddelere, kadar her tür mevcutla içiçeyiz. Şöyle bir etrafımızı gözlemlediğimizde çok farklı […]

   
 •  
 • Evrensel Adaletin Değer Boyutuna Bir Yaklaşım

  Teknolojik gelişmelerin en ileri düzeye ulaşmış olduğu çağımızda tekno-eknomik gelişmeler konusunda bir müslüman olarak yine kendimizden kaynaklanan nedenlerden dolayı gönül rahatlığıyla konuşamayabiliriz. Fakat insanlık, kardeşlik, fazilet sevgi, hoşgörü ve adelet […]

   
 •  
 • Kur’ânî Bir Bilim Arayışı

  Firavun’un sihirbazlarına karşı asâ-yı Musa Bilim ve düşünce dünyasına rengini seküler bir anlayışın verdiği; düşünce ve bilim metodlarını ve kavramlarını seküler kalıpların şekillendirdiği bir ortamda, inananlar ciddi bir problemle karşı […]

   
 •  
 • İbn-i Rüşd ve Bedîüzzaman’da Tabiat ve Tevhid

  Bedîüzzaman’ın tevhid görüşü üzerinde ısrarla durulması gerektiği düşüncesindeyim. Profesör Şerif Mardin hocayla başlayan Bedîüzzaman’a Newtoncu Mekaniği İslamileştirme misyonu yükleme eğilimi yeni taraftarlarla yaygınlaşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerinin düzenlediği […]

   
 •  
 • Malik Bin Enes

  Medine İmamı" olarak da anılan, dört büyük müçtehidden biri olan Malik bin Enes Hazretleri, İslam hukukunun fıkıh alanında yetiştirdiği, içtihad-ı fıkhîsini dayandırdığı kaynakların farklılığıyla dikkati çeken, fıkıh alanında en eski […]

   
 •  
 • Ebu Hanife (699-769)

  Künyesine nisbetle anılan mezhebin kurucusu olup, asıl adı Nu’man bin Sabit’tir. İmâm-ı A’zam lakabı ile tanınmaktadır. Aslen İran’lı olan Nu’man bin Sabit, ilk önce Kûfe’de Kur’an’ı hıfzetti; Arapçanın o zaman […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Çağdaş Kur’an Yorumu

   
 • Abdülaziz Bayındır İle Mülakât

   
 • Abdülkadir Badıllı İle Mülakât

   
 • Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an