054. Sayı | Bahar 1996 | Çağdaş Kur’an Yorumu

 
 • Ebu Hanife (699-769)

  Künyesine nisbetle anılan mezhebin kurucusu olup, asıl adı Nu’man bin Sabit’tir. İmâm-ı A’zam lakabı ile tanınmaktadır. Aslen İran’lı olan Nu’man bin Sabit, ilk önce Kûfe’de Kur’an’ı hıfzetti; Arapçanın o zaman […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Çağdaş Kur’an Yorumu

  Takarrür etmiş usuldendir: Akıl ve nakil tearuz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil te’vil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş: Kur’an’ın her bir tarafında […]

   
 •  
 • Abdülaziz Bayındır İle Mülakât

  İslam tarihi Kur’an-ı Hakim’in gerçek tefsirini ortaya koymak isteyen alimlerin çabalarına ve bu sayede Kur’anı anlatan sayısız eserlerin vucuda gelmesine şahit olmuştur. Kur’an’ın nazil oluşundan günümüze kadar her çağın şartlarına […]

   
 •  
 • Abdülkadir Badıllı İle Mülakât

  Risale-i Nur’lar İslami eserlerden hangisine göre tasnif ve telif edilmiştir? Bir tefsir sayılabilir mi? Yoksa kelam kitabı mıdır? Risale-i Nur’lar, İslami eserlerden hiç birisine göre tasnif veya te’lif edilmiş değildir. […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an

  İ’câz kavramı ve tanımı İ’câz: Bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. Sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. İ’câzü’l-Kur’ân ise; Mahlukatı onun gibi bir […]

   
 •  
 • Cihad Ayetine Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı

  "Allah, Cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu, Allah’ın Tevrat, İncil ve Kur’an’da onlara vadettiği bir haktır… Sözünde durmak için Allah’tan daha […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Kur’ân’ın Mucizeliğini Açıklama Metodu

  Âlemlerin Rabbine hamd, enbiyanın önderi ve peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed’e, onun bütün âl ve sahabilerine ve kıyamete kadar ona gü­zelce tabi olanlara salat ve selâm olsun. Eskiden olduğu gibi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Kerim’deki Kıssaları Anlamaya Yönelik Metodu

  Yunus Peygamberin Kıssası Örnekliğinde Sözlükte olay, haber, söz, hikaye, anlatım gibi manalara gelen kıssa kelimesi1 tefsir ıstılahı olarak Allah’ın Kur’an-ı Kerim’den geçmiş ümmetler, peygamberler ve salih kullarla ilgili verdiği bilgi […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı

   
 • Kur’ân’a Hazırlık Okulu: Risale-i Nur

   
 • Kur’ân’da Zikir Kavramı

   
 • Çağdaş Kur’an Yorumu