102. Sayı | Bahar 2008 | Bir Medeniyet Dili Olarak Risale-i Nur

 
 • Dil, Zihniyet ve Risale-i Nur

  Language, Mentality and Risale-i Nur Giriş Kur’an, Allah tarafından insana objelerin isimlerinin öğretildiğini ve bunun insan için ayırt edici bir üstünlük konusu olduğunu belirtir.1 İsimlerin öğretilmesi, beşerî potansiyellerin fiiliyata geçmesinin […]

   
 •  
 • Tazarru’nâme’den Münacat’a Yakarış Üslubu

  The Begging Style from Tazarru’nâme to Münacat Türklerin İslam dinini kabul etmelerinden sonra meydana getirdikleri edebiyatın önemli türlerinden bir münacattır. Genel olarak divan ve mesnevilerde tevhidden sonra yer alan münacatlar, […]

   
 •  
 • İsm-i Mütekellim: “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur.”

  Attribute of Speaking: “Those who can speak actively and with creatures, can also speak expressively” Bir zâtın vücudunu bildiren en zâhir alâmet, konuşmasıdır.1 Cenab-ı Hak harf, ses, dil, lisan vs.’ye […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Eserlerinde Hitap (nida) Sanatı

  The art of Addressing in the Works of Risale-i Nur 1- Çalışmanın Çerçevesi ve Amacı Bu çalışmamızda, Risale-i Nur eserlerindeki hitap çeşitliliği dikkatlere sunulmaktadır. Hitap, nida anlamıyla sesleniş; yazılı metinlerde […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’un Üslûbuna Dair

  On the Style of Risale-i Nur Risâle-i Nur deryasına dalmak için gavvas dalgıç olmak lazım geldiğinden, sahilinde dolaşırken bile ayaklarının ıslanmasıyla boğulmaktan korkan bir ürkekliğin, fakat yine de kendini ondan […]

   
 •