Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’a göre din-siyaset-devlet telakkileri – Atilla Yılmaz – Mustafa Usta

 

 

 

Özet

Bir yenileme olan tecdid İslamî literatürde esasını bozmadan dini korumak,
zamanın ihtiyaçlarını Kur’anî bir bakış açısı ile yorumlamaktır.
Bediüzzaman ve O’nun müellifi olduğu eser olan Risale-i Nur da son yüzyılda;
içtimaiyata, topluma ve sosyal alana ait meselelere yeni ve farklı
bir bakış açısı getirmiştir. Dışarıdan gelen materyalist akımların etkisi ve
içerdeki siyaset-i şer’i telakkisinin yanlış algılanması dinsizlik adına siyaset
ve din adına siyaset akımlarını ortaya çıkarmıştır. Bediüzzaman ise,
ferdi önceleyen çalışmalar yapmış ve materyalist anlayışı kıracak akli ve
ilmi izahlar getirmiştir. Siyaset hususunda da din adına siyasete çıkmanın
zararlarına dikkat çekmiş ve hürriyet, adalet ve meşveret gibi kavramlar
ışığında hürriyet-i şer’iye ve siyaset-i şer’iyeye kavramlarını açıklamıştır.
Buna bağlı olarak da Meşrutiyet-i Meşrua’yı savunmuş ve siyasetin dine
hizmetkâr olması gerektiğini vurgulamıştır.
Anahtar Kelimeler
Din, siyaset, devlet, siyaset-i şer’î, din adına siyaset, meşrutiyet, demokrasi

 

 

 

Abstract

Tajdid, which means renovation in the Islamic literature, is to protect
religion without distorting its essentials, and to interpret the requirements
of the age with the Quranic viewpoint. Bediuzzaman and his works, the
Risale-I Nur have brought a new and different viewpoint to society and
social studies. Under the influence of materialist movements coming from
outside and the misunderstanding of the policies of Sharia inside, have
concluded wrong political movements such as politics in the name of atheism
and politics in the name of religion. Bediuzzaman gave priority to
individuals and made rational and scholarly explanations that disproved the
materialist understanding. As for politics he drew attentions to the harms
of doing politics in the name religion and explained the concepts of freedom
and politics according to sharia under the light of freedom, justice, and
counselling. Furthermore he defended the rightful constitutionalism and
claimed that politics must be serving to religion.
Key Words: Religion, politics, government, politics of Sharia, politics in
the name of religion, constitutionalism, democracy