Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Tebliğ metodları ve farklılıkların yönetimi – Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel

 

 

Özet

İnsanlar; yaşadıkları zaman diliminden tutun, yaşadıkları coğrafi bölge
ve iklim özelliklerine; bireylerin duyuşsal ve bilişsel özelliklerine kadar geniş
ve ayrıntılı olarak çok çeşitli düzeylerde farklılıklar göstermektedirler.
Bu farklılıkların kimisi doğuştan gelen özelliklerden kaynaklanmaktadır.
Bunun yanı sıra, iklim özellikleri, coğrafi yapı, çevre, zaman dilimi ve verilen
eğitimin biçim ve özelliği de bunda etkili olmaktadır. Bu farklılıklar,
insanların öğrenme ve öğretme biçim ve yaklaşımlarına da yansımakta
ve böylece onlara yönelik tebliğ metodlarının da farklı olmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu bağlamda insanlar arası farklılıkların kaynağı ve bu kaynaklara
uygun tebliğ metodlarını; yaşanılan zaman dilimi, iklim ve coğrafi
yapı ve kişisel özellikler başlıkları altında açıklamak mümkündür. Bu çalışmada
bu başlıklar altında Said Nursî’nin tebliğ metodlarına yaklaşımı
ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Tebliğ metodları, farklılıklar, yaşanılan zaman dilimi, coğrafi yapı, kişisel
özellikler

 

 

 

Abstract

Human beings differ from each other greatly in terms of the properties
of the time period and geographical regions where they live as well as individual
sensory and cognitive properties. While some of these properties come
from birth while the others are determined by the characterisitics of climate,
geography, environment, the time period and the pattern of education received.
These changes are reflected into the learning and teaching approaches and
patterns of people and bring about an inevitable difference in the methods of
educating them. In this paper Said Nursî’s approach to methods of tabligh are
studies in the framework of the mentioned topics.
Key Words: Tabligh methods, differences, time period, geographical structure,
personal characteristics