Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Yasalarında Azınlıklar ve Dinî Hakları: Tarihî Tecrübe ve Günümüz – Doç. Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

Azınlıklar konusu, tarih boyunca çeşitli şekiller alarak ülkelerin siyasi ve kültürel meselelerinin önemli konularından biri olmuştur. Bu çalışmanın ilk kısmında ‘dini azınlık’ kavramının oluşumu üzerinde durulmuştur. İkinci kısım toplum hiyerarşisinde dini azınlığın yeri tarihi süreç dikkate alınarak incelenmektedir. Üçüncü kısımda, araştırmanın temel konusunu teşkil eden Avrupa Birliği’ndeki azınlıklar konusuna değinilmektedir. Son kısımda ise, Avrupa
Birliği ‘Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Antlaşması’nda doğrudan dini azınlıklarla ilgili hükümler ve bunların içerikleri ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
AB yasaları, azınlıklar, dini azınlık, dini haklar, çokkültürlülük

 

 

 

Abstract

The issue of minorities has been one of the important political and cultural problems that have appeared in different patterns throughout history of countries. In the first part of this study we deal with the concept of “religious minority”. In the second part, the status of religious minority in the hierarchy of society is being analyzed in its historical development. In the third part we touch upon the minorities in the European Union, which is the main subject of this research. In the last part we look at the statements of the EU “Framework Convention for the Protection of National Minorities” directly related to religious minorities and their content.
Key Words:
The Laws of the European Union, Minorities, Religious Minorities, Religious Rights, Multiculturalism