Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Dinlerde Rüya ve Yorumu – Prof. Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

Dünya dinlerinin tamamında önemli bir yere sahip olan rüya, en eski Doğu ve Batı
medeniyetlerinde değer verilmiş ve yorumlanması konusunda özel ihtimam gösterilmiş
bir olgudur. Bu araştırmada öncelikle semavi olmayan dinlerdeki rüya yaklaşımı
ve onun yorumu ile ilgili görüşler ve yaklaşımları incelenecektir. Sonra da, öncelikle
rüyanın Yahudilik’teki yeri geniş bir şekilde ele alınacak ve Hıristiyan kaynaklarında da
rüyanın önemini azaltacak bir tavrın benimsendiği yönündeki bilgiler incelenecektir.
Son olarak da İbrahimi geleneğenin son temsilcisi olan İslâm’daki rüya konusuna kısaca
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler
Rüya, dinler, gerçeklik, Kitab-ı Mukaddes, sadık rüya

 

 

 

Abstract

Dreaming, which has an important place in all religions in the world
as well as the Eastern and Western civilizations, is a phenomenon being
interpreted very carefully. In this essay we primarily analyse the approaches
to dreaming in non-divine religions and its interpretations. Then we deal
in detail with the place of dreaming in the Jewish religion and explain that
Christian sources assumed an attitude that disregarded the significance of
dreaming. Finally we will briefly touch upon the issue of dreaming in Islam,
the last representative of Abrahamic tradition.
Key Words
Dream, religions, reality, Old and New Testaments, True dreams

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam