2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 2011 
 Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye
 KÖPRÜ / Kış 2007 
 Muhafazakârlık


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Demokrat Anayasa Arayışları
Kış 2009   [ 105. Sayı ]


Demokrat Anayasa Arayışları

Editör


Searches For Democratic Constitution

Editorial


İktidarın Sınırlandırılması ve Anayasal Demokrasi

The Restriction of the Government and Constitutional Democracy

Coşkun Can AKTAN


1982 Anayasasının Toplum Tasavvurunun Eleştirel Analizi

The Critical Analysis of the Society Concept of the 1982 Constitution

Fazıl Hüsnü ERDEM


Bediüzzaman’a Göre İslam Devleti ve Anayasasının Yeri-Zamanı - Modern Zamanlarda Devletin Dinle İlişkisi

The Time and Place of the Islamic State and Constitution According to Bediuzzaman-The Relation of State with the Religion in the Modern Times

Nuri ÇAKIR


“Anayasa, halkın devlete verdiği, toplumu tanzim etmeyi değil devleti sınırlamayı hedefleyen bir ‘yetki beratı’dır.”

“Constitution is an ‘authorization certificate’ given by public to the state, for restricting the state but not to organize the society.”

Mustafa ERDOĞAN


Yeni Anayasa: Klasikle Modernin Bileşimi: Postmodern; Sekülerle Kutsalın Bileşimi: Postseküler

New Constitution: The Combination of Classical with the Modern: Postmodern; The Combination of Secular with the Celestial: Postsecular

Bünyamin DURAN


“Sivil Anayasa” Panelleri

The Panels of “Civilian Constitution”

Ahmet BATTAL


“Anayasa; sert, otoriteryen, çeşitli toplum kesimlerini dışlayıcı, bireylere ve topluma bir hayat tarzı biçici bir ideolojiye dayanmamalıdır.”

The Panels of “Civilian Constitution”

Atilla YAYLA


“Yeniliğin ve kalkınmanın kaynağı özgürlüktür. Ceberut, baskıcı devletten hukuk devletine geçiş mutlaka sağlanmalıdır.”

The Panels of “Civilian Constitution”

Nevzat ERCAN


“Egemenlik bila kayd-u şart milletindir, sözüne herkesin bağlı olması lazım.”

The Panels of “Civilian Constitution”

Fehmi Hüsrev KUTLU


“Anayasanın ideolojisi ‘insan hakları’ olmalı.”

The Panels of “Civilian Constitution”

Eser KARAKAŞ


“Anayasaya değişmez hükümler koymak, ölülerin dirilere hükmetmesidir.”

The Panels of “Civilian Constitution”

Bekir Berat ÖZİPEK


“Hürriyetler devletin yetki haritasını belirler.”

The Panels of “Civilian Constitution”

Yavuz ATAR


İslam Devletinin İlk Anayasası: Medine Vesikası

The First Constitution of Islamic State: Medinah Document

Musa K. YILMAZ


Anayasal Vatandaşlık

Constitutional Citizenship

Vahap COŞKUN


“Meşrutiyet ve kanun-u esasî; hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir.”

“The Constitutionalism and the constitution is consisting of factual justice and sharia advisory”

Bediüzzaman Said NURSİ