2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 2001 
 Ölüm Gerçeği
 KÖPRÜ / Bahar 97 
 Devlet ve İktidar


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı
Yaz 2013   [ 123. Sayı ]


İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

Editör


Said Nursi’s Understanding of Nationalism for Humanity and World Peace

Editorial


Bediüzzaman Said Nursî’de Müsbet Milliyet Kavramı

Bediuzzaman Said Nursi’s Positive Nationality Concept

Ali Bakkal


Risâle-i Nur’da Milliyetçilik

Nationalism in Risale-i Nur

Doğu Ergil


Said Nursî ve Milliyetçilik

Said Nursi and Nationalism

Ahmet Yıldız


Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

Said Nursi’s Understanding of Nationality

Ramazan Altıntaş


Bediüzzaman ve Ziya Gökalp’te “Fikr-i Milliyet” Meselesi

“The Idea of Nationality” in Bediuzzaman and Ziya Gökalp

Şükrü Nişancı


Bediüzzaman’a Göre Din ve Milliyet

Religion and Nationality According to B ediuzzaman

Nurettin Abut


(Bediüzzaman Said Nursî’ninYorumu Çerçevesinde) Kur’ân-ı Kerîm’de Sosyal Barışın Teminini Sağlayan Ahlâk İlkeleri

Moral Principles in Quran Providing Social Peace (Within the Interpretation of Bediuzzaman Said Nursi)

A. Cüneyt Eren


Milliyetçilik, Kavmiyetçilik ve Dünya Barışı

Nationalism, Racism and World Peace

Ertan Efegil


Adalet, Tearüf, Tenakür Terazisinde Bediüzzaman’ın Milliyetçilik, Kürtlük ve Türklüğe Bakışı

Views of Bediuzzaman on Nationalism, Kurdism an Turkism on The Scales of Justice, Recognition an Denial

Ekrem Akman


Dil, Millet ve Milliyet İlişkisi

The Relationship Between Language and Nation/Nationality

Faruk Soylu


Irkçılığı Tedavi Metodu; Risale-i Nur Hizmeti Durum Çalışması: ‘Lisân’ kavramı

The Method of Curing Racism: The Service of Risale-i Nur

Sebahattin Yaşar


Âdemiyette, İbrahimiyette, Muhammediyette Uhuvvet

Brotherhood in Âdemiyet, İbrahimiyet, Muhammediyet

Recep Şentürk


İslâm Ebedî Bir Millet Anlayışını Önümüze Koymaktadır

Islamic concept of nation presents an eternal understanding of Nation

Kâzım Güleçyüz


Bediüzzaman, farklılıkların bir ayrışma vasıtası değil, tanışıp yakınlaşma vesilesi olduğunu vurguluyor

Bediuzzaman emphasizes that differences are not a means of division but a means of recognition and approach.

Serdar Bedii Omay


Birbirimize Güvenmenin Kaynağı İmanımızda ve Tarihimizdedir

The sources of our trusting each other are found in our faith and history.

Doğu Ergil


Milliyetimiz bir vücuddur; rûhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve îmandır

Bediüzzaman Said Nursi