2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 2007 
 Muhafazakârlık
 KÖPRÜ / Kış 2003 
 Medeniyet


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Said Nursi
Bahar 2004   [ 86. Sayı ]


Farklılıkların Buluşma Noktası: Said Nursi

Editör


Said Nursi: Crossroads of Differences

Editor


Bir Muhalif Olarak Bediüzzaman Said Nursi

Bediuzzaman Said Nursi As An Opponent

Ömer Faruk Uysal


Tek Parti İktidarından Çok Partili Döneme Türkiye ve Bediüzzaman'ın Siyasal Çizgisi

The Political Direction of Bediuzzaman and Turkey From Oneparty Politics to Multiparty Era

Feyzullah Cihangir


Bediüzzaman Said Nursi'nin İlk İstanbul Hayatına Dair Bazı Belgeler

Some Documents on the Initial Istanbul Life of Bediuzzaman

Selim Sönmez


Şefkat Odaklı İnsan Modeli

The "Human Model" Focused on the Compassion

Said Yargıcı


20. Yüzyıl Bilim Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım*

A Critical Approach to the Scientific Understanding of 20th Century

Cüneyt Ülsever


Bediüzzaman Said Nursi ve Dinler Arası Diyalog

Bediuzzaman Said Nursi and the Interreligious Dialogue

Hüdaverdi Adam


İnançsızlığa Karşı Semavî Dayanışma

The Heavenly Solidarity Against Unbelief

Selim Sönmez


Fetret Kavramı ve Bediüzzaman'ın Yorumu

The Concept of "Fetret" and Bediuzzaman's Interpretation

Veysel Saray


Ateizm ve Teröre Karşı İşbirliği Önerisi

The Request on Collaboration Against Atheism & Terrorism

Abdullah Hakimoğlu


Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü

The Role of Bediuzzaman Said Nursi at the Crossroads of Differences

Şaban Döğen


Ehl-i Kitapla Diyalog ve Cihad Stratejisi

The Dialogue With the Book Owners and the Cihad Strategy

Ali Ferşadoğlu


"Şimdi ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir."

"At This Time, the People of Religion and Truth Need to Unite Sincerely not Only With Their Own Brothers and Fellow Believers, but Also with the Truly Pious and Spritual Ones Among the Christians, Refraining from the Discussion and Debate of Points of Difference."

Bediüzzaman Said Nursi


Medeniyetler Buluşmasında Bediüzzaman'ın Rolü

The Role of Bediuzzaman Said Nursi at the Meeting of Civilisations

Ömer Faruk Uysal


"Kur'ân ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder."

"The Qur'an Only Accepts a Civilization That Comprises the Happiness of All, or at Least of the Majority."

Bediüzzaman Said Nursi


Etnik ve Kültürel Farklılıkların Bütünleştirilmesinde Bediüzzaman Modeli

The Bediuzzaman Model at the Integration of Ethnic & Cultural Differences

Alev Erkilet


Etnik ve Kültürel Farklılıkların Buluşmasında Türklerin Farkı

The Difference of Turks About the Meeting of Ethnic & Cultural Differences

İslam Yaşar


"Müsbet milliyet, hayat-ı içtimâiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor; teâvüne, tesânüde sebeptir, menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyâde teyid edecek bir vâsıta olur."

"Positive Nationalism Arises From an Inner Need of Social Life And is the Cause of Mutual Assistance and Solidarity; it Ensures a Beneficial Strength; it is a Means for Further Strengthening Islamic Brotherhood."

Bediüzzaman Said Nursi


Sosyal Tabakaların Uzlaşması Bağlamında İki Ahlak Öğretisinin Mukayesesi

The Comparison of Two Ethic Teachings at the Conjunction of Reconciliation of The Social Strata

Nevzat Tarhan


Asabiyet ve Ahlak Arasındaki İlişki Kontekstinde Türk Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi

An Essay on Critical Approach to the Turkish Community on the Context of Relation Between Asabiyya (Public Sprit) & Ethics

Ahmet Nuri


Bediüzzaman'ın Sosyal Tabakalara Bakışı ve Uzlaşma Yolları

The View of Bediuzzaman to the Social Strata and the Ways of Reconciliation

Ekrem Kaftan


"Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat-ı Beşer Muharebesine Terk-i Mevki Ediyor."

"War Between Nations and States is Relinquishing Its Place to War Between the Classes of Mankind."

Bediüzzaman Said Nursi


I. Masa: "Dinler Arası Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü"

Ist Table: "The Role of Bediuzzaman at the Meeting of Differences Among Religions"

[Sonuç Bildirisi / Final Declaration]


II. Masa: "Medeniyetlerin Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü"

IInd Table: "The Role of Bediuzzaman at the Meeting of Civilisations"

[Sonuç Bildirisi / Final Declaration]


III. Masa: "Etnik ve Kültürel Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü"

IIIrd Table: "The Role of Bediuzzaman at the Meeting of Ethnic and Cultural Differences"

[Sonuç Bildirisi / Final Declaration]


IV. Masa: "Sosyal Tabakaların Uzlaşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü"

IVth Table: "The Role of Bediuzzaman at the Reconciliation of the Social Strata"

[Sonuç Bildirisi / Final Declaration]