2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 2000 
 Bediüzzaman Özel Sayısı
 KÖPRÜ / Kış 96 
 Bilim ve Din


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı
Yaz 2005   [ 91. Sayı ]


Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

Editör


Guidance (Hidayath): The Era of Religious Tendency

Editorial


Teolojik Açıdan Hidâyet Olayının Yorumu

A Theological Comment on the Phenomenon of Guidance (Hidayath)

Ramazan ALTINBAŞ


Postmodernizm Bağlamında "İman"ın Yeniden Keşfi

Rediscovery of Faith in the context of Post-Modernism

Nurullah ÇETİN


Hidayet

Guidance (Hidayath)

Hüseyin HATEMİ


Hidayet ve Aşamaları

Guidance (Hidayath)

Süleyman ULUDAĞ


Hidayet Kavramına Kur'anî Yaklaşım

A Koranic Approach to the term of Guidance (Hidayath)

Atilla YARGICI


Geçmişe Duyulan Özlem Olarak Hidayet: Büyük Misakın Uzantısı

Guidance (Hidayath) as Longing for the Past: Extension of the Great Pact

Abdulhakim MURAD


İnsan İnanan Bir Varlıktır

Man is a Believing Existence

Hülya ALPER


İmanın Kalbe Verdiği Hidayet

Guidance (Hidayath) Given By Faith to the Heart

M. Ali KAYA


"İslamiyet'e Layık Müslümanlar Olmamız Lazım"

"We ought to be Muslims worthy of Islam"

Ümit MERİÇ


Varlık Müslimdir

The Existence is Muslim

Sadık YALSIZUÇANLAR


Allah, Dinsizlik, Ateizm

God, Irreligion, Atheism

Taha ÇAĞLAROĞLU


İhtidanın Özel Tarihi

The Private History of Conversion to Islam

Metin KARABAŞOĞLU


Neden İslam'ı Seçiyorlar?

Why do they choose Islam?

Ali KÖSE


İnsanın Sapkınlığa Düşmesinin Nedenleri

The Reasons Behind Man's Perversity

Musa Kâzım YILMAZ


İslâm'ın İlk Yıllarında Hidâyet Olgusu ve Mühtedi Yahudi ve Hıristiyanlar

The Notion of Guidance (Hidayath) in the Early Years of Islam and Converted Jews and Christians

Özcan HIDIR


Osmanlı Döneminde İhtidâ

Conversion in the Ottomans

Ziya KAZICI


Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam'ın Önlenemez Yükselişi

Unpreventable Rise of Islam in the United States of America

Furkan AYDINER


İnternetin Din Değiştirme Süreci Üzerindeki Etkileri

The Effects of The Internet on The Process of Religious Conversion

Ali Murat YEL


Risale-i Nur ve Hz. Hasan Mesleği

Risale-i Nur and the School of Hz. Hassan

Hikmet HOCAOĞLU


“Ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef'âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler”

"If we were to display through our actions the perfections of the moral qualities of Islam and the truths of belief, without doubt, the followers of other religions would enter Islam in whole communities."

Bediüzzaman Said NURSİ