2893765 . Ziyaretçi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 2007 
 Muhafazakârlık
 KÖPRÜ / Güz 2002 
 Demokrasi Kültürüne Katkı...


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

İnsan Hakları
Güz 2006   [ 96. Sayı ]


İnsan Hakları

Editör


Human Rights

Editorial


İnsan Hakları

Human Rights

Ali KÖSE


İslâm Hukukuna Göre Hakkın Menşei

The Origins of Right in Islamic Law

Ali BAKKAL


Hak ve Ödevin Muhatabı İnsan

Human Beings as Subject to Right and Duty

Hayreddin KARAMAN


İsmet Âdemiyyetledir: İnsan Haklarına Fıkhi Bakışlar

Inviolability is possible with Humanity: Some Views on Human Rights from the point of view of Islamic Law (fiqh)

Recep ŞENTÜRK


İnsan Haklarının "Muharriri" Kim?

Who is the "Writer" of the Human Rights?

Ahmet DEMİRHAN


İslam'a Göre İnsan Haklarının Kavramsal Temellerinden Hürriyet

Freedom as One of the Conceptual Basics on Human Rights in Islam

Recep ARDOĞAN


Avrupa Birliği Yasaları Çerçevesinde İnsan, Ahlak ve Din İlişkisi ya da 'Religio in Europa'

The Relation of Man, Ethics and Religion in the Framework of the Laws of European Union or 'Religio in Europa'

İsmail TAŞPINAR


"İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğüdür"

"Human Rights are Indicators of the Superiority of Law"

Mehmet ALTAN


Fikir Hürriyeti Bağlamında Meşveretin Prensipleri (Toplumsal İmanın -Taslak- El Kitabı)

The Principles of the Consultation in the Context of Freedom of Thought (The Handbook of Social Belief - Draft)

Nuri ÇAKIR


Vicdandan Devlete Uzanan Yolda İnsan Haklarını Aramak

Looking for Human Rights through the path from the Conscience to State

Ahmet DURSUN


İnsan Hakları

Human Rights

Mustafa ERCAN


İnsan Hakları Konusunda Batı'nın Sınavı

The Examination of West in the Issue of Human Rights

Musa Kâzım YILMAZ


Osmanlı Devleti'nde İnsan Hakları

Human Rights in Ottoman Empire

Ziya KAZICI


İsm-i Hak: Varlığın Tüm Hakikatleri Hak İsminin Şualarıdır

The Name of Right: All of the Truths of Existence are Beams of the Name of Right

Mustafa Said İŞERİ


"Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim."

"I therefore support total justice with all my strength and oppose tyranny, oppression, arbitrary power and despotism."

Bediüzzaman Said NURSİ


Veda Hutbesi*

Farewell Speech


Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi*

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of European Union


Bediüzzaman Said Nursi'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ve Ruslarla Çatışmaları ve Esaretine Dair Bazı Vesikalar

Some Documents on the Fights of Bediüzzaman Said Nursi during the First World War against the Armenians and Russian and on his Slavery

Selim SÖNMEZ