. Ziyaretçi

KÖPRÜ E-posta listesi

KÖPRÜ Dergisini internet üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Güz 2001 
 Ölüm Gerçeği
 KÖPRÜ / Yaz 99 
 Popüler Kültür


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Kış 2006  [ 93. Sayı ]

İsevilik


93. sayımızın konusunu "İsevilik" olarak belirledik.

Din olgusu, insanlığın yeryüzünde var olması ile birlikte beşeri hayatın temel unsurlarından olmuştur. Günümüz insanını en çok meşgul eden konulardan biri olan “din”in kendisi toplumsal bir kurum olmakla birlikte diğer kurumları da etkilemiş ve bazılarına da kaynaklık etmiştir.

Allah, Hz. Adem’den bu yana, mesajlarını, peygamberleri vasıtasıyla, farklı sosyal yapı ve şartlardaki insanlara gönderdiği “İslam”la ifade etmiştir. İslam; Allah’ın gönderdiği dinin buyruklarına uyarak esenliğe ve selamete ulaşmayı ifade eder. İslam sözcüğü Kur’an-ı Kerim’de, “Allah katında din ‘İslam’dır” ayetinde olduğu (veya Bakara 131, 132) gibi, bütün peygamberlerin getirdikleri İlahi bilgilerin tamamını ifade eden din anlamında kullanılmıştır.

Kur’an’la son şeklini alan “İslam”ın temelini oluşturan ilkeler vahye dayanan bütün dini sistemlerde aynıdır. Bu dini sistemler ait oldukları zamanın şartlarına göre peygamberlerinin ismine izafeten Musevilik, İsevilik, Muhammedilik gibi adlar almışlardır. Ancak İsevilik’te olduğu gibi asırlarca süren bir süreçte; sosyal şartların değişmesi, felsefenin etkisi, sosyal hayata ait uygulamaların din adamlarınca teşkil edilmesi bu dinin asli mesajından uzaklaşmasına yol açmıştır. Bugün, İsevilik’e hakim olan asli mesajın dışındaki yapılanmalar ortadan kaldırılırsa, aslına uygun olarak “İslam”ın karşımıza çıkacağı bir gerçektir.

Bu noktada İsevilik ile İslamiyet arasındaki inanç sistemi, ibadet şekilleri, peygamberler, din adamlarının durumu, sosyal fikirler, otorite vb. açılardan benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması ve bu dinlerin mukayeseli olarak araştırılmasından ziyade, dinler arası hoşgörü ve diyalog bağlamında her iki dinin asli mesajının ve ortak noktalarının ortaya konulması daha da önem kazanmaktadır. Geçmişteki siyasi olaylar bir tarafa bırakılırsa, bugün fikri bakımdan daha uygun bir ortamın bulunduğu bir gerçektir.

Bununla birlikte, felsefe vb. etkilerle İsevilik’in asli mesajından uzaklaştırılmasının teolojik açıdan modern Avrupa insanı üzerindeki etkileri incelenirken İslam ahlak ve itikadının sosyal hayata yansımaları hususunda bugün büyük problemler yaşandığı gözden uzak tutulmamalı, her iki dindeki bozulmaların sosyal hayata yansımaları da irdelenmelidir.

Biz de bunları göz önüne alarak 93. sayımızın dosya konusunu İsevilik (Hıristiyanlık) olarak belirledik. Konuyu; Din, vahiy, İsevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, İsa, Mesih, teslis, kilise, ruhbanlık, aforoz, asli günah, günah çıkarma, vaftiz, engizisyon, reform, ehl-i kitap, İncil, Kuran-ı Kerim, israiliyat, mezhep, hoşgörü, diyalog kavramları çerçevesinde ve aşağıda belirttiğimiz hususlar doğrultusunda incelemeyi planladık.

Hz. İsa’nın tebliğinin ana konusu nedir? İsevilik tevhid dini İslamiyet’ten hangi yönleriyle ayrılmaktadır?

İslam kaynaklarında Hıristiyanlık nasıl ele alınmıştır? Kuran’ın Hz. İsa’ya, İncil’e bakışı nasıldır? Hıristiyanların birden fazla İncil’e sahip olmalarının itikadi ve ameli açıdan sonuçları nelerdir?

Bugünkü Hıristiyanlık’ın beslendiği kaynaklar nelerdir? Avrupa kafasının ve düşüncesinin şekillenmesinde Hıristiyanlık’ın etkisi nedir? Felsefe ve “ene”nin İsevilik’in şekillenmesindeki rolü nasıl olmuştur? Bediüzzaman’ın dikkat çektiği, Avrupa’ya feyiz veren İsevilik dini hakikisi nedir?

Ehli kitap kavramı neyi ifade etmektedir? Kur’an’ın Ehli Kitap’a yaklaşımı nasıldır? Dinler arası hoşgörü ve diyaloğun sağlanması açısından bu kavramın sosyolojik boyutları nedir? Dinler arası hoşgörüyü ve diyalog zeminini oluşturabilecek ortak noktalar nelerdir? Bu noktada, “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin." (Maide 51) şeklindeki ayet-i kerimeyi nasıl anlamak gerekir?

İncil’de bulunan, “Allah'a iman, teslimiyet ve şükür, Allah korkusu, Allah sevgisi, adalet, şefkat, merhamet, zulme ve haksızlığa karşı koyma” gibi pek çok hak din özelliğinin “Ehl-i Kitap” anlayışının pekişmesinde ve dinler arası hoşgörünün sağlanmasındaki rolü ne olabilir?

Bediüzzaman’ın eserlerinde dile getirdiği, Hıristiyanlık’ın tasaffi ederek İslamiyet’e inkılap etmesini nasıl anlamak gerekir? Risale-i Nur’daki Müslüman İseviler ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?

Hıristiyanlık’taki kutsal ruh, teslis, aforoz, asli günah, vaftiz vb. kristolojik problemlerle papalık, ruhbanlık, mezhep gibi sistemlerin ve engizisyon gibi yapılanmaların Avrupa medeniyetiyle modern Avrupa insanı üzerindeki etkileri nasıl olmuştur? Papalığı İslam’daki Hilafet müessesi ile nasıl karşılaştırabiliriz? İslam’ın ruhbanlığa yaklaşımı nasıldır?

Feodalitenin Hıristiyanlık üzerindeki etkisi nedir? Haçlı seferlerinin, tarıma dayalı ekonomiden makineye dayalı güçlü bir ekonomik sisteme geçişin Hıristiyanlık üzerindeki etkileri ve günümüze yansımaları nasıl olmuştur?

Rönasansın Avrupa Hıristiyanlığı üzerindeki etkisi nedir? Fransız ihtilalinin ve laikleşmenin kilise üzerindeki etkileri nasıl olmuştur?

Hıristiyanlıkta Protestanlık ile ortaya çıkan dinde reform hareketlerinin sosyo-psikolojik alt yapısını ve etkenlerini sonuçlarıyla birlikte nasıl değerlendirebiliriz? İslamiyet ile karşılaştırıldığında dinde reform hareketlerinin bizde kabul görmemesinin ana sebepleri nelerdir?

Pozitivizm ve kilise ilişkisi nedir? Kilise ve modernizm ilişkisini nasıl ortaya koymak gerekir? Endüstri devrimi ve ona paralel olarak gelişen liberalizm ve komünizmin ortaya çıkardığı sosyo-kültürel şartların kilise üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Bu bağlamda kilisenin modern dünyadaki yeni fonksiyonu nedir?

Tarihi gelişimi içinde her iki din arasındaki etkileşimin sanat, edebiyat, mimari vb. alanlarda tezahürleri nasıl olmuştur?

Yukarıda sıraladığımız anahtar kavramlar ve sorular çerçevesinde yapacağınız çalışmanızı 3 Şubat 2006 tarihine kadar bekliyoruz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Editör

editor@koprudergisi.com