Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ailede İktisat Eğitimi – Dr. Hakan Murat ARSLAN

 

 

Özet

Kâinat mükemmel bir nizam üzerindedir. Bu nizam dikkatle bakıldığında kâinatın her zerresinde keşfedilebilir,görülebilir veya hissedilebilir. Ancak bu nizamın bozulmamasına azami dikkat edilmelidir. Günümüzde gereksiz harcamalar, savurganlık, tabii dengeyi bozan tutum ve davranışlar İslâm literatüründe israf kelimesi ile anlatılmaktadır. Madem israfın, kâinatın nizamını ve muvazenesini bozacak kadar büyük tahribat gücü var, bu unsur mutlaka kontrol altına alınmalıdır. İsraf alışkanlıklarının kontrol altına alınması ancak ve ancak doğru, yerinde ve zamanında bir iktisat eğitimi ile mümkündür. Doğru, yerinde ve zamanında iktisat eğitiminin en güzel yeri ailedir. Bu çalışmada ailede verilecek iktisat eğitiminin her alandaki olumlu yansımaları Kuran, Sünnet, Risale-i Nurlar ve ilgili literatür ışığında aktarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Sünnet, Risale-i Nur,Aile, İktisat,İsraf, Eğitim

 

 

 

Education of Economics in The Family

 

Abstract

The universe is in perfect order. This order can be discovered, seen, or felt when you look carefully at each particle of the universe. However, care  should be taken to ensure that this does not deteriorate. Nowadays, unnecessary expenditures, extravagance, attitudes and behaviors that disrupt this balance are explained with the word “Israf (extravagancy)” in Islamic literature.
Seeing clearly that the extravagancy is a great destructive power to destroy the order in the universe; it must be under control. The control of extravagancy can only be achieved through a proper, a sound and timely education of economics. And the family is the most beautiful place for education of economics. In this study, positive reflections of the education of economics to be given in the family will be tried to be reflected in the light of the Qur’an, Sunnah, Risale-i Nur and related literature.
Keywords: Qur’an, Sunnah, Risale-i Nur, Family, Economics, extravagancy, Education