061. Sayı | Kış 1998 | Modernleşme Serüveni

 
 • III. Selim

  Portre 1761 yılında İstanbul Topkapı sarayında doğdu. Otuzuncu Osmanlı padişahıdır. Amcası I. Abdülhamid’in halefidir. Babasının devrinde serbest bir hayat yaşamıştır. Fransa Kralı 16. Louis ile yazışmış, onun devlet yönetimi ile […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Modernleşme”

  On üç asır evvel Şeriat-ı Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’-ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Dîvân-ı Harb-i Örfî, s. 65. Biz millet-i […]

   
 •  
 • Bir Fitnenin Seyir Defteri

  “Medeniyetten istifam sizi düşündürecek!” —Said Nursi Modernizm dediğimiz şey, en kapsamlı bir şekilde materyalizm ve emperyalizmin birkaç asırdır hayatımızı istila eden sistemleşmiş halinden başkası değil. Çok esnek telleri olan şeffaf […]

   
 •  
 • Modernleşme ile İnsanileşme İlişkisi/İlişkisizliği

  Modernliğin anlamı Bu yazıda sosyolojik bir kavram olan Modernleşme ile felsefi bir kavram olan insanileşme olgusu arasında nasıl bir alaka olduğu veya olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Modernleşme bireysel bakımdan geleneksel […]

   
 •  
 • Çağdaşlaşma Sınavı

  Çağdaşlaşma; Ahlâk ve Hukuk’un temel yargılarında geçerli olabilecek bir kavram değildir. Müspet ilimlerin kanunlarında da bu kavrama yer yoktur. “Çağdaş” dediğimiz yargılar “doğru” değil iseler; “çağdaş” nitelemesi onlara hiçbir yarar […]

   
 •  
 • Osmanlı’da Hukuk Modernleşmesi

  Osmanlı’da mecelle reformu Osmanlı, medeni hukuk alanına giren konuların büyük bir bölümünü Mecelle adıyla bir kanun halinde düzenleme ihtiyacını neden hissetmiştir? Bu sorunun iki cevabı var: Biri klasik İslam hukukundaki […]

   
 •  
 • “Modernleşme, insanların dinlerine göre değil, vatandaşlıklarına göre hukuk uygulamaktır.”

  Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketleri, hukuki yapıyı da et-kiledi. Hukukta da modernleşme hareketleri başladı ve sorun resepsi-yonlarla halledilmeye çalışıldı. Osmanlıdaki resepsiyon hareketleri hangi ihtiyaçtan doğmuştu. Sebepleri nelerdi? Modernleşme olayı dünyanın en […]

   
 •  
 • Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak

  I Hıristiyanlık dini Roma İmparatorluğuna ait topraklarda ve Yahudiliğin içinde doğup gelişti. Fakat doğduğu günden itibaren aynı zamanda Roma’ya karşı ölümcül bir mücadele sürdürmek zorunda kaldı. Hıristiyanlık getirdiği ilahi hükümlerin […]

   
 •  
 • Osmanlı’dan Türkiye’ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman

   
 • Modernleşme Serüveni

   
 • Bediüzzaman’ı Anlayabilmek İçin Gazali’yi Anlamak

   
 • İbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri