Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Eski Said dönemi eserlerinin telifi, tanzimi, tarih sıralaması, neşri ve kısa muhtevası – İbrahim Kaygusuz

 

 

Özet

Eski Said, Yeni Said ve 3. Said tabirleri, Said Nursi’nin farklı dönemlerde
kullandığı ünvanları olup, Said Nursi bu dönemlerin her birinde farklı
nitelikte eserler telif etmiştir. Vurgulanması gereken noktalardan biri Eski Said
ve Yeni Said dönemlerine ait eserlerin , biribirini tamamlayıcı telifler olduğudur.
Bu iki döneme ait eserler arasında derece ve kıymet farkı aramak yerine,
içeriklerin icmal ve tafsilinden bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olur. Bu
çalışmada Bediüzzaman Said Nursi’nin Eski Said Dönemi eserlerinin muhte-
vası ile birlikte telifi, tanzimi, tarih sıralaması ve neşir bilgileri aktarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Eski Said eserleri, telif, tanzim, muhteva

 

 

 

Abstract

The phrases Old Said, New Said, and the 3rd Said are the labels Said
Nursi uses in different periods, during which he wrote works with different
qualities. A point to emphasize is the works he has written during Old Said
and New Said seem to be complementing each other. It would be a more accurate
approach to claim that the works of both periods differ in terms of the
conciseness and elaboration of the content rather than a difference of degree
and value. In this study we explain the content of the works Bediüzzaman Said
Nursi written in the Old Said period as well as their writing, arrangement,
chronological ordering and publication information.
Key Words
works of the Old Said period, writing, arrangement, content