Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İstibdat-Hürriyet Bağlamında Adalet Yaklaşımıyla Münazarat – Yrd. Doç. Dr. Veli Sırım

 

 

Özet

Bu makâlenin ana hareket noktası Bediüzzaman Said Nursî’nin Münazarat
isimli eseridir. Eser, başta istibdat ve hürriyet kavramları olmak üzere,
İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla üzerinde çokça durulmaya başlanan eşitlik, milliyet
olgusu, geri kalmışlık, eğitimsizlik, gayr-i Müslimlere tanınan haklar gibi
konular üzerinde detaylı olarak izahlar verilmektedir. Ancak gerek istibdat,
baskı, zorbalık, cebir ve haksız uygulamalar gibi menfî uygulamalar olsun gerekse
hürriyet, eşitlik, meşveret, şûra, hukukun üstünlüğü gibi müsbet kavramlar
olsun Bediüzzaman’ın tüm yorumlarında adâlet eksenli bir yol izlediğini
açık bir şekilde görmekteyiz. Bu çalışmada Münazarat’taki adalet yaklaşımı,
istibdat-hürriyet bağlamında ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
İstibdat, hürriyet, adalet, meşrutiyet, iman

 

 

 

Abstract

This article’s main point is the work of Bediuzzaman Said Nursi’s Münazarat.
The work focuses primarily in the concepts of liberty and despotism,
and a lot on equality, national phenomenon, backwardness, lack of education,
the rights of non-Muslims with the declaration of the Second Constitutional
Monarchy in details. However in both tyranny, oppression, tyranny, such as
violence and unfair practices, whether these positive concepts like liberty, equality,
Consultation, Council, the rule of law; we see clearly Bediuzzaman follows
a path in all comments in the axis of justice. In This study, approach of justice
in Münazarat, is discussed in the context of tyranny and freedom.
Keywords
tyranny, liberty, justice, Constitutional Monarchy, faith