Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kürt Probleminin Çözümünde Özgürlükçü Bir Hukuk Perspektifi: Münazarat – İbrahim Kaygusuz

 

 

Özet

Modernite ve uluslaşma süreçleri Osmanlı’dan cumhuriyete uzanan
çatışmaların çoğuna kaynaklık etmiştir. Bugün derin bir şekilde yaşadığımız
Kürt sorununun temelinde büyük bir dönüşüm projesi olan uluslaştırma süreci
yatmaktadır. Modernite ve etnisite süreci bizim ülkemiz için yapıcı değil yıkıcı
olmuştur. Bu çalışmada din dışı modernlik anlayışı ile etnik politikaların doğurduğu
Kürt sorununa özgürlükçü bir yaklaşım olarak önerilen Münazarat’ın
konuya bakış açısı irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Kürt sorunu, modernite, uluslaşma süreci, din, dil, eğitim

 

 

 

Abstract

Modernity and nation-building processes has been the source of many
conflicts from the Ottoman Empire, to the republic. Today, on the basis of the
Kurdish problem which we live in a deep way lies the process of a major transformation,
nation-buildingprocess. The process of modernity and ethnicity have
been destructive, not constructive for our country. In this study, Münazarat’s
libertarian point of view to the Kurdish problem which caused by non-religious
understanding of modernity and ethnic policies, will be examined.
Key words
Keywords Kurdish problem, modernity, nation-building process, religion,
language, education