Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Münazarat Okumaları Temelinde Said Nursî’nin Yorum Anlayışında Metin-Bağlam İlişkisi – Doç. Dr. Kadir Canatan

 

 

Özet

Bu makale, başlıktan da anlaşılacağı üzere, Münazarat okumaları temelinde
Said Nursi’nin yorum tarzında metin-bağlam ilişkisini açıklığa kavuşturmayı
amaçlamaktadır. Metin, sözlü ya da yazılı cümleler topluluğu iken, bağlam
metnin tarihsel ve sosyolojik temelini oluşturmaktadır. Metnin bağlamla hangi
ilişki içinde olduğu konusu yorumda önemli bir mesele olup bu konuda farklı
görüşler bulunmaktadır. Bazı yorumcular bağlamın rolünü abartırken bazıları
da metnin bağlamıyla ilişkisini pek dikkate almamaktadır. Bu iki yorum tarzının
da önemli sonuçları bulunmaktadır. İlki, metni bağlamın bir ürünü konumuna
düşürürken, ikincisi metni tarihsel ve toplumsal zemininden kopartarak, ciddi
anlamda anlama ve anlaşılma sorunlarına kapı aralamaktadır. Kanaatimize göre
Said Nursi, bu görüşlere alternatif olabilecek bir görüşü seslendirdiği için çağdaş
yorumculara yeni bir açılım imkânı sunmaktadır.
Anahtar Kavramlar
Münazarat, Said Nursi, Metin, Bağlam, Metin-içi Bağlam, Metin-dışı
Bağlam, Yorum

 

 

 

Abstract

This article aims to clarify the text context relationship, on the basis of
Münazarat readings Said Nursi’s understanding of comment. While Text, oral
or written a collection of sentences, the context of the text forms its historical
and sociological basis. While Some commentators exaggerating the role of context
, many others do not consider relations of the context and the text much.
This has two important consequences in the way of comments. First, reducing
the text to as a product of context, the second tearing off the text its historical
and social base, causes serious problems in comprehension and understanding.
In our opinion, Said Nursi offers a new vision for the modern commentators
that may be an alternative to the present views.
Key Concepts
Münazarat, Said Nursi, the Text, Context, Context Text-house, out-of-
Context Text, Comment

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam