Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Yüzyıllık Demokrasi Manifestosu: Münazarat – Dr. Furkan Aydıner

 

 

Özet

Türkiye’nin demokrasi serüveni, 19. yüzyılda Meşrutiyet’in ilanıyla başlar.
Özellikle İkinci Meşrutiyet’in 1908’de ilan edilmesiyle çok çetin tartışmalar
yaşanır. O zamanın aydınları ikiye bölünür. Bir kısmı, meşrutiyeti savunurken
bir kısmı da şiddetle meşrutiyete karşı çıkar. İkinci gruptakiler, meşrutiyeti şeriata
aykırı bulurlar. Şer’i esaslara dayalı Osmanlı’nın Batı menşeli meşrutiyeti
benimsemesinin mümkün olmadığını düşünürler. Bu heyecanlı tartışmaların
ortasında o zamanın meşhur bir İslam âlimi olan Bediüzzaman meşrutiyete
din adına sahip çıkar ve bu konularla ilgili düşüncelerinin yer aldığı Münazarat
adlı eserini yazar. Bu makalede, Münazarat’ta anlatılan meşrutiyet, istibdat ve
hürriyetle ilgili orijinal tesbitler aktarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Münazarat, meşrutiyet, istibdat, hürriyet, demokrasi

 

 

 

Abstract

The democracy journey of Turkey had started with the proclamation of
constitutional monarchy in the 19th century. Especially, after the proclamation
of the second constitutional monarchy in 1908, big discussions had started to
be made. The intellectuals of the time had been divided into two parts. Some of
them had supported the constitutional monarchy and the other were against it.
According to the second group, the constitution was against Islamic Law. They
thought that it was impossible to accept the constitutional monarchy which
was from western culture for the Ottomans which used to belong to Islamic
sharia culture. And Bediuzzaman the famous Islamic scholar, in the middle
of these discussions, had claimed the constitution in the name of religion and
had published the Munazarat (The Controversies) book which was about these
subjects. In this article, we will mention about the original determinations about
constitution, autocracy and freedom which were defined in the Munazarat.
Keywords: Munazarat, constitution, autocracy, freedom, democracy