Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Arap milliyetçiliği ve Ortadoğu – Seydali Ekici – Muhammet Örtlek

 

 

Özet

Ortadoğu’yu diğer bölgelerden farklı kılan etkenlerin başında bölgenin
farklı kültürel ve dinî yapıları içerisinde barındırmasıdır. Tüm semavî
dinlerin bu bölgede doğmuş olması bölgeye dünyanın başka hiçbir yerinde
bulunmayan tarihî derinlik de kazandırmıştır. Bunun yanında bu bölge
insanlık tarihinde ilk çatışmaların da başladığı yerdir. Çatışmaların daha
sonraki dönemlerde de devam ettiği bu bölgede günümüzde yaşananların
dünyanın diğer hiçbir yerinde böylesine süreklilik arz eden bir görünüm
sergilemediğini belirtmek gerekir. Bu çalışmada Arap milliyetçiliği çerçevesinde
Ortadoğu’daki çatışmaların nedenleri ele alınacak ve çözüm yolları
üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler
Ortadoğu, Arap milliyetçiliği, ittihad-ı İslam, Batı karşıtlığı

 

 

 

Abstract

What makes the Middle East different from the other regions is its containing
different cultural and religious structures. The birth of all divine
religions in this area has gave it a historical depth that can not be found
elsewhere in the world. Besides that the region is the place where the first
conflicts began in the human history. It must be indicated that the conflicts
which continued there in later periods have never demonstrated such an
appearance anywhere else in the world. In this study we discuss the causes
of the conflicts in the Middle East within the framework of the Arab nationalism
and investigate the possible solutions.
Key Words
The Middle East, Arab Nationalism, Islamic Unity, Western Antagonism