Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Müslümanlık – M. Ali Kaya

 

 

Özet

İslâm ve Müslümanlık aynı anlama gelen müteradif kelime olmakla
beraber İslâm; inancı, ibadeti ve ahlâkı teorik olarak ifade ederken, Müslümanlık
pratik hayatta inancın, ibadetin ve ahlâkın fert ve toplum hayatında
uygulamasını anlatmaktadır. Müslüman inancını ve inancın gereği
olan ibadet ve ahlâkı yaşayan insan demektir. Bunu neye göre öğrenip
yaşayacaktır? Sadece kitaba ve bilgiye dayanan bir inancın pratik hayatta
örneği olmazsa herkes kendine göre anlayıp anlatacağı için ortaya bir
model çıkmayacaktır. Ancak ortada bir model varsa herkes o modeli örnek
aldığı taktirde farklılıklar ve ihtilaflar ortadan kalkacaktır. Yüce Allah
Kur’ân-ı Kerim’deki emir, yasak ve tavsiyeleri pratik hayatta uygulayan
Hz. Muhammed’in (asm) ibadet ve ahlâkî hayatını model olacağını ve ona
uymamız gerektiğini söylemektedir. Biz bu makalemizde Peygamberimizin
(asm) ve Selef-i Salihinin hayatının “Müslümanlık” olduğunu izah etmeye
ve bu çerçevede “Kur’ân İslâmı”nı ifade etmeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler
İslâm, Müslümanlık, Selef-i Salihin, Kitap, Sünnet, Ehl-i Sünnet,
Ehl-i Bid’at

 

 

 

Abstract

Islam and the Turkish term “Müslümanlık”, (which might be translated
into English as “Muslim Religion”) though mean the same thing,
Islam theoretically states belief, worshipping and morality while “Müslümanlık”
expresses the application of these concepts in individual and
social life. A Muslim is one who experiences one’s belief and who practices
worshipping and lives a moral life required by the belief, but how
can a Muslim do this? A belief based on book and knowledge would
need a model. Otherwise every believer would form his/her own model
which would cause differences and disagreement. If there is a model,
then everyone can take it as an example and thus disagreement would
be avoided. Almighty Allah decrees that the moral life and worshipping
of the prophet Muhammad (PBUH) who applied the commands,
prohibitions and recommendations in Qur’an Al-Kareem, is a model
and that we should obey him. In this essay we try to explain that the
life of the prophet Mohammad and that of “Selef-i Salihin” (the Early
Pious People) is “Müslümanlık” and describe “Quranic Islam” in that
framework.
Key Words
Islam, “Müslümanlık” (Muslim Religion), Selef-i Salihin (the Early
Pious People), Book, Sunnah, Ahl as-sunnah (people of the tradition
of Muhammad ), Ahl al-Bid’a ( People of Heresy)