Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’un Kur’ân Müslümanlığına bakışı – Dr. Cafer Kaysıcı

 

 

Özet

Semavî cihetten gelen bütün ilahî reçeteler, insanlığı hem dünya ve ahiret
mutluluğuna, hem de kendi aralarında barış ve selamete erdirmiştir. Bu
mutluluğun kaynağı olan ilahi dinlerin kendilerine gönderildiği peygamberler
de her halleriyle ve bütün yönleriyle ümmetlerine önder ve örnek
olarak görülmüşlerdir. Ne yazık ki, din-peygamber (veya kitap-peygamber)
bütünlüğü zaman zaman, aklını dinden önce gören, o dinin tebliğ edicisi
peygambere tam mânâsıyla hakkını teslim edemeyenler tarafındanbozulmaya
çalışılmıştır. Bu durum “Kur’ân Müslümanlığı” gibi anlayışların
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Biz de bu çalışmamızda meseleyi, Risale-i
Nur’un Kur’ân’a Bakışı, Risale-i Nur’un Nübüvvet müessesesi ve Hz. Peygambere
bakışı, Kur’ân ve Hadislerdeki İsrailiyatın izalesinin yolları, aklın
sınırlarını belirleme vb. hususları inceleyerek ele almaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler
Müslümanlık, Sünnet-i Seniyye, Selef, Hadis, ehl-i bid’a, akıl, israiliyat,
medeniyet, materyalizm, felsefe, nübüvvet

 

 

 

Abstract

Divine prescriptions revealed by Allah have concluded in security and
peace for humanity in this world and happiness in both worlds. The prophets
assigned by Allah have acted as absolute exemplary models and leaders
for their communities. Unfortunately those who prioritized their reasoning
before religion and did not surrender completely to prophets have sometimes
attempted to distort the integrity of religion and prophet (or book and
prophet), which ended up with ideas like “Quranic Islam”. In this essay we
try to consider this matter by analyzing the approach of Risale-I Nur to
the Quran and the prophethood, to the Judaic superstitions in the interpretations
of the Quran and the sayings of the Prophet, and to confining the
boundaries of mind, etc.
Key Words
Islam, The Prophet’s Tradition, forerunners, Hadith, men of heresy, reason,
superstitions from Judaism, civilization, materialism, philosophy, prophethood.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam