Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

31 Mart Olayı ve Ulemanın Tavrı – Dr. Nasır YİNER

 

 

Özet

31 Mart Olayı bazı yönleriyle gizemini korumaya devam etmektedir.
Dâhili sebepleri büyük ölçüde aydınlığa kavuşturulmuştur. İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin yanlış tutum ve davranışları, bir taraftan ordudan ve memurluktan
çıkarmalar, diğer taraftan siyasi kadrolaşma, çok kısa sürede büyüyen
iç muhalefet vs. hadisenin sebepleri arasında sayılabilir. Dış sebepler
ise tam olarak tespit edilememiştir. Dış bağlantı söz konusu olduğunda İngiliz
bağlantısına vurgu yapılmıştır. İsyan sonrasında İttihat ve Terakki’nin
elde ettiği konum, isyanda bir kısım Cemiyet mensubunun rolünün olduğuna
dair iddialara kuvvet vermiştir.
Olayın patlak verdiği sırada medrese görünürde bazı mensuplarının bulunması,
bazılarının üzerinde ulema kisvesinin bulunması, isyancıların eylem
sırasında “şeriat isteriz” şeklindeki bağırtıları olayın din eksenli bir irtica
eylemi şeklinde değerlendirilmesine yol açmış ve özellikle ulema sınıfı töhmet
altında bırakılmıştır. Dönemin ünlü din adamlarının; “Meşrutiyet” yönetimine
vermiş bulundukları desteğe, Meşrutiyete şeriat adına sahip çıkmalarına,
olaydan sonra meydanda bulunan hoca ve medrese talebesi kılıklı
kişileri sert bir şekilde eleştirmelerine rağmen bu tavırları göz ardı edilmiş
veya tam olarak görülmemiştir. Belli bir kesimin töhmet altında bırakılması,
dinî değerlere karşı takınılan tavır Meşrutiyet ve sonrasında Cumhuriyet
idarelerinin avam tarafından yanlış algılanmasına da yol açmıştır.
Makalemizde genel olarak 31 Olayının sebep ve gelişmeleri hakkında
bilgi verdikten sonra ulemanın tavrını ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: 31 Mart Olayı, Meşrutiyet, Şeriat, Ulema, İrtica

 

 

 

The 31st March Event And The Attitude Of Ulema

 

Abstract

The 31st March Incident continues to remain its mystery in some ways.
Its internal causes have been largely elucidated. The wrong attitudes and behaviors
of the Committee of Union and Progress, dismissals from the army
and civil service on the one hand, spoils system on the other hand, internal
opposition that grew in a very short time, etc. can be counted among the reasons
of the incident.External causes could not be determined exactly. As far
as external connectivity is concerned, emphasis is placed on British connectivity.
The position achieved by the Committee of Union and Progress after
the rebellion gave strength to the claims that some members of the Committee
were involved in the rebellion.
The presence of members of the madrasah at the outbreak of the incident,
some people’s wearing of ulama clothes, and the shouting slogans of
the rebels saying “We want sharia” during the protest caused the incident to
be evaluated as an act of reaction based on religion, and especially the ulema
class was blamed.
Despite the support given by the famous ulema of the period to the
“Constitutional Monarchy”, their taking part of the constitutional monarchy
in the name of Shariah, and after the event their harsh criticism of the
commoners wearing the clothes of teachers and madrasah students in the
square; these attitudes were ignored or not fully seen. The incriminating of a
certain group of people, the attitude adopted against religious values also led
to the misperception of the forms of Constitutional Monarchy and later Republican
administration.
In our article, we tried to reveal the attitude of the ulema after giving information
about the reasons and developments of the 31st March Events in
general.
Keywords: 31st March Incident, Constitutional Monarchy, Sharia, Ulema, Reactionism