Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin İstibdada Karşı Dik Duruşu – Prof. Dr. Hüseyin UZUN

 

 

Özet

Bu çalışma, Said Nursî’nin Divan-ı Harb-i Örfî adlı eserinin son kısmında
yer alan “Devr-i istibdadda tımarhaneden sonra tevkifhânede iken
zabtiye nâzırı Şefik Paşa ile muhaveremdir” başlıklı metnin analizi etrafında
şekillendirilmiştir. Önce metnin başlığında yer alan istibdat kelimesinin
Said Nursî tarafından nasıl tanımlandığı üzerinde durulacaktır. Sonra bu
muhaverenin geçtiği devr-i istibdat olarak anılan II. Abdülhamid dönemi
ile ilgili icraatlar hakkında kısaca bilgi verilecektir. Muhaverenin yapıldığı
31 Mart hadisesi ve Divan-ı Harb-i Örfî Mahkemesi öncesindeki bu dönemde,
Said Nursî’nin hak ve hakikatleri söyleme gayretlerine ve teşebbüslerine
karşı ne gibi muamelelerle karşılaştığı ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.
Zaptiye Nâzırı Şefik Paşa ile Said Nursî’nin hangi zemin ve şartlarda bir
muhavere gerçekleştirdiğini ve bu muhaverenin hangi aşamalardan geçerek
bu konuşmanın yapılmasına zemin hazırladığı hususu anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Devr-i İstibdat, Mutlak İstibdat, Hürriyet, Demokratik
Cumhuriyet

 

 

 

Bedi̇üzzaman Said Nursî Put A Brave Front On Despotism

 

Abstract

This study is shaped around the analysis of the text titled “This is my
conversation with Şefik Pasha, minister responsible for Security, in the the
time of despotism, when I was taken into prison after the asylum” written
in the last part of his work Divan-ı Harb-i Örfî. First of all, how the word
despotism in the title is defined by Said Nursî will be emphasized. Then,
brief information will be given about the activities related to the Sultan II.
Abdulhamid period, which is known as the times of despotism, where this
conversation took place. Information will be given about what kind of actions
Said Nursî faced against his efforts and attempts to tell the truth in the
period before the 31st March Incident and the Military Commission. The
grounds and conditions under which the Minister Responsible For Security
Şefik Pasha and Said Nursî were engaged in an intervention and the stages
through which this conversation set the ground for making this speech
will be explained.
Keywords: Despotism era, Absolute Despotism, Freedom, Democratic Republic